ဟာြေဝး မိုဘိုင္း (လ္) ရဲ႕ တရားဝင္ေၾကျငာခ်က္

297
422 Shares

ဟာြေဝး မိုဘိုင္း (လ္) ရဲ႕ တရားဝင္ေၾကျငာခ်က္

huawei 3

Huawei မွ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ Android တိုးတက္လာေရးႏွင့္ ႀကီးထြားတိုးတက္လာမႈတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Android ၏ အေရးပါသည့္ ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၄င္းတို႔၏ open-source platform ႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္သာမက နယ္ပယ္တစ္ခုလံုး အက်ိဳးရွိေစမည့္ Android စနစ္တစ္ခု တည္ေဆာင္ေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

huawei 3

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Huawei အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးေသာ Huawei ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေဈးကြက္ထဲ Stock ရွိေနေသာ Huawei ထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုးသည္ Security Update အပါအဝင္ အျခား Update ႏွင့္ Service မ်ားအားလံုးကို ယခင္အတိုင္း ဆက္လက္ရရွိသြားမည္ျဖစ္သလို အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ၿပီး ခိုင္မာသည့္ စနစ္ကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Facebook Comments
422 Shares