ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ ဂ်ပန္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ လြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

16
162 Shares

ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ လြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

loottaw 2

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ ရန္ကုန္မိလႅာစနစ္ျပဳျပင္ေရးအပါအ၀င္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယန္း ၈၂ ဘီလီယံ ေခ်းယူမည့္ကိစၥကို ယေန႔ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး အတည္ျပဳေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ဂ်ပန္မွ ေခ်းေငြယူမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္မဲ ေပးသူ ၁၅ ဦးသာ ရွိခဲ့ျပီး ေထာက္ခံသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

loottaw 1

ေခ်းေငြကို အတည္ျပဳေပးပါရန္ တင္ျပခဲ့မႈကို ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း အဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္း၊ လ ွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္၊ စီမံ၊ ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္း၀င္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ဂ်န္မွ ေခ်းေငြ ယန္း ၈၂ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ရန္ကုန္စည္ပင္က ရန္ကုန္မိလႅာစနစ္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယန္း ၄၅ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိးေရးအတြက္ ယန္း၂၄ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ယန္း ၁၂ ဘီလီယံေက်ာ္ အသီးသီး အသံုးျပဳမည္ဟု သိရသည္။

loottaw 2

ရန္ကုန္ မိလႅာစနစ္က ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ ၀ေက်ာ္ေနသည့္အတြက္ ေခ်းယူရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း အဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ မိလႅာစနစ္က လူဦးေရ ၄၀၀၀၀ေက်ာ္အတြက္သာ ျဖစ္ေနျပီး၊အသစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေခ်းေငြက လူဦးေရ ၂ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

loottaw 1

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေခ်းေငြကို အသံုးျပဳရာတြင္ စနစ္တက် အသံုးျပဳရန္နွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားကို မွာၾကားခဲ့သည္။

Facebook Comments
162 Shares