မီး ခဏခဏပ်က္တဲ့လမွ မီတာခ ဘာ့ေၾကာင့္ ပိုမ်ားေနတာလဲ

95
469 Shares

မီး ခဏခဏပ်က္တဲ့လမွ မီတာခ ဘာ့ေၾကာင့္ ပိုမ်ားေနတာလဲ

hyk

ေတာင္ငူျမိဳ႕ လ်ွပ္စစ္႒ာန ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ ဝန္ျကီး I လ်ွပ္စစ္တာဝန္ယူထားသည့္ ကုမၼဏီ I ( အားလုးံ) ဘာေတြလဲ လို႕ပဲ ေမးရေတာ့မည္ ေလာ့ ။

လ်ွပ္စစ္မီး ပ်က္သည္ ခဏ ခဏ ပ်က္သည့္ သို႕ေသာ္ ျပည္သူေတြဘက္က အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျကာင့္ဟု နားလည္ ေပးခ့ဲျကသည္။

hyk

ေတာင္ငူ လ်ွပ္စစ္ ႒ာန ႏွင့္ ေရႊစြမ္းအင္ ကုမၼဏီ ကို ေမးခ်င္တာက လ်ွပ္စစ္မီး အပ်က္မ်ားသည့္ လ မွ မီတာခ ဘာေျကာင့္ မ်ားေနရတာလည္း မီတာခ ေကာက္ခံဖို႕အတြက္ တိုင္ေပၚ မွာ ရွိတဲ႕ မီတာေတြကို တိုင္းတာသည့္အခါ ဘယ္လိုတိုင္းတာလဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေကာရွိရဲ႕လားလို႕ ေမးခ်င္ပါတယ္။

မီးပ်က္သည့္ လ မွ မီတာခ ဘာေျကာင့္ မ်ားေနတာလည္း ေတာင္ငူ လ်ွပ္စစ္႒ာန ႏွင့္ ေတာင္ငူ ေဒသကို တာဝန္ယူထားသည့္ ေရႊစြမ္းအင္ ကုမၼဏီ ေျဖေပးပါ ။

Facebook Comments
469 Shares