(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀၀၀တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ စ/ဆံုး အျပည့္အစံု

E.T.S

Every Time Story

ပြည်တွင်းသတင်း

(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀၀၀တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ စ/ဆံုး အျပည့္အစံု

10 feature

(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀၀၀တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ စ/ဆံုး အျပည့္အစံု

10htee myanmar update 1 1

သ ၅၇၉၀၈၃

10htee myanmar update 2 1

ကခ ၄၈၄၅၀၅

10htee myanmar update 3 1

ဋ ၄၀၂၇၅၆
ကခ ၄၆၅၀၂၈
ကဂ ၁၇၇၈၄၉

10htee myanmar update 4 1

ကဂ ၁၇၇၈၄၉
င ၁၄၆၇၇၃
ကခ ၃၁၅၀၂၅

10htee myanmar update 5 1

ဏ ၈၃၇၆၈၂
ထ ၈၈၁၇၂၂
င ၄၉၅၂၁၈

အ ၁၅၇၁၁၀
ဆ ၃၄၅၄၃၀
ဂ ၇၆၁၄၈၀

10htee myanmar update 6 1

ခ ၃၆၁၄၅၈
ဏ ၂၃၇၆၁၆
ဝ ၂၈၇၂၂၂

ဋ ၅၀၅၉၅၂
ဏ ၃၅၁၄၀၆
ကခ ၂၁၈၃၄၄

ထ ၂၉၃၅၇၁
ဘ ၃၃၄၉၉၉
ယ ၁၃၀၅၈၄

ဎ ၁၀၁၁၃၇
ကဂ ၇၅၆၂၀၅
က ၅၇၃၆၆၆

10htee myanmar update 7 1

ဝ ၁၄၆၈၂၅
ရ ၈၀၄၇၀၄
ကက ၁၁၆၆၃၀

ဎ ၈၉၄၅၂၅
ဓ ၂၇၅၈၂၂
ရ ၉၀၁၈၆၁

ဃ ၁၈၇၉၄၄
ဌ ၉၂၁၃၂၉
ဖ ၉၄၂၄၇၂

ထ ၁၈၁၁၈၇
ခ ၆၁၄၁၀၇
ဝ ၇၄၇၀၀၁

အ ၃၈၅၀၈၅
အ ၆၆၄၅၂၁
ဍ ၇၃၂၆၃၄

ဋ ၄၀၆၀၉၄
က ၇၀၃၄၇၄

10htee myanmar update 8 1

တ ၅၃၇၆၂၄
ဝ ၉၅၆၈၇၅
စ် ၂၉၇၃၇၂

ည ၄၇၄၁၉၄
ကက ၇၆၂၆၅၄
ဟ ၁၄၈၈၉၃

အ ၇၄၅၈၂၁
စ ၉၄၄၆၆၆
င ၇၀၃၆၀၄

ခ ၃၉၅၇၉၆
ဠ ၃၁၆၉၆၈
ဆ ၆၄၈၂၅၉

မ ၈၈၇၆၇
လ ၈၃၇၅၄၈
က ၉၈၂၃၉၅

င ၃၉၃၀၉၉
က ၁၀၆၃၅၃
ယ ၂၇၈၃၀၉

ဒ ၈၉၁၉၅၁
ဗ ၁၆၈၁၅၆

10htee myanmar update 9 1

ဘ ၄၅၈၇၇၂
ကဂ ၈၂၇၈၇၀
ဘ ၇၀၅၅၅၈

ဘ ၅၃၈၅၈၈
ဂ ၃၂၄၇၄၉
စ် ၂၂၈၄၇၇

သ ၂၄၂၂၉၂
ဌ ၃၈၀၁၄၂
ဃ ၈၄၂၀၃၈

ည ၃၂၈၄၅၂
စ် ၆၅၁၃၄၄
က ၅၉၃၅၂၅

င ၃၉၁၁၀၆
ည ၉၄၇၇၉၆
ဌ ၂၂၆၆၉၁

ခ ၇၈၈၇၄၂
ဆ ၅၃၅၁၆၆
ထ ၇၃၂၂၂၉

ဍ ၇၇၅၉၆၃
စ် ၃၇၃၄၇၄
စ် ၈၁၀၇၄၄

10htee myanmar update 10 1

က ၄၅၉၉၉၅
ဇ ၈၅၃၆၅၃
တ ၆၂၇၂၉၀

ဂ ၈၉၇၀၉၇
တ ၂၃၈၅၀၅
င ၆၃၄၉၃၇

ဗ ၂၄၂၉၅၄
ဖ ၁၂၅၂၂၈
ဓ ၁၅၉၃၉၂

ဖ ၆၉၀၉၄၁
ပ ၅၆၀၁၃၄
ခ ၂၆၅၄၀၆

ဠ ၅၁၀၁၀၅
ဌ ၉၅၅၉၀၃
ည ၇၇၄၂၈၃

ဎ ၄၇၈၈၆၈
က ၈၈၄၆၄၄
ခ ၅၅၉၆၃၁

င ၄၆၂၅၂၃
ဃ ၁၇၉၅၂၇
ဖ ၄၇၇၇၆၄

ဃ ၉၅၃၃၄၈
ယ ၆၃၃၁၈၂
ထ ၂၇၀၈၉၉

10htee myanmar update 11 1

လ ၇၇၉၅၀၃
ဖ ၈၇၁၅၇၀
ဗ ၈၆၃၆၇၄

ဍ ၁၃၅၉၂၁
တ ၃၁၃၈၃၆
ဃ ၄၅၃၄၆၂

ဇ ၉၉၆၆၃၂
ဒ ၁၉၃၅၀၇
ဗ ၃၄၉၈၇၆

စ် ၂၈၉၅၆၈
စ ၃၉၉၁၅၅
ကက ၆၃၀၅၈၃

ယ ၂၈၃၀၀၇
ဗ ၂၈၁၁၉၄
တ ၇၇၁၆၀၀

ဏ ၆၉၅၃၅၃
လ ၉၇၂၉၁၅
ဟ ၁၇၅၆၉၉

ဓ ၅၉၃၁၈၈
ဓ ၃၁၁၅၆၂
ဋ ၈၂၀၉၂၃

ထ ၄၄၄၇၅၃
ဋ ၆၇၈၅၈၁
ယ ၅၆၈၄၉၅

ဓ ၇၀၉၄၈၅
ထ ၉၁၃၄၅၃
ရ ၇၁၆၃၅၁

ကခ ၃၂၂၅၅၀

10htee myanmar update 12 1

ဟ ၃၀၉၁၄ ( ဟ ၃၀၉၁၄၀ မွ ဟ ၃၀၉၁၄၉ ထိ )
ယ ၄၉၀၇၃ ( ယ ၄၉၀၇၃၀ မွ ယ ၄၉၀၇၃၉ ထိ )
ဋ ၇၄၁၁၂ ( ဋ ၇၄၁၁၂၀ မွ ဋ ၇၄၁၁၂၉ ထိ )

ရ ၂၇၂၄၉ ( ရ ၂၇၂၄၉၀ မွ ရ ၂၇၂၄၉၉ ထိ )
ဏ ၅၈၃၆၃ ( ဏ ၅၈၃၆၃၀ မွ ဏ ၅၈၃၆၃၉ ထိ )
ဓ ၈၁၅၈၃ ( ဓ ၈၁၅၈၃၀ မွ ဓ ၈၁၅၈၃၉ ထိ )

ရ ၈၂၂၃၆ ( ရ ၈၂၂၃၆၀ မွ ရ ၈၂၂၃၆၉ ထိ )
စ် ၅၃၃၈၂ ( စ် ၅၃၃၈၂၀ မွ စ် ၅၃၃၈၂၉ ထိ )
အ ၂၁၇၉၁ ( အ ၂၁၇၉၁၀ မွ အ ၂၁၇၉၁၉ ထိ )

တ ၆၄၅၄၀ ( တ ၆၄၅၄၀၀ မွ တ ၆၄၅၄၀၉ ထိ )
ဆ ၁၉၈၀၉ ( ဆ ၁၉၈၀၉၀ မွ ဆ ၁၉၈၀၉၉ ထိ )
ဘ ၃၅၇၉၉ ( ဘ ၃၅၇၉၉၀ မွ ဘ ၃၅၇၉၉၉ ထိ )

ထ ၇၉၇၁၈ ( ထ ၇၉၇၁၈၀ မွ ထ ၇၉၇၁၈၉ ထိ )
ဋ ၁၉၁၈၄ ( ဋ ၁၉၁၈၄၀ မွ ဋ ၁၉၁၈၄၉ ထိ )
ဃ ၁၂၆၉၃ ( ဃ ၁၂၆၉၃၀ မွ ဃ ၁၂၆၉၃၉ ထိ )

က ၇၄၂၄၉ ( က ၇၄၂၄၉၀ မွ က ၇၄၂၄၉၉ ထိ )
ကက ၉၅၂၂၀ ( ကက ၉၅၂၂၀၀ မွ ကက ၉၅၂၂၀၉ ထိ )

10htee myanmar update 13 1

ဒ ၃၈၇၀ ( ဒ ၃၈၇၀၀၀ မွ ဒ ၃၈၇၀၉၉ ထိ )
လ ၂၁၄၈ ( လ ၂၁၄၈၀၀ မွ လ ၂၁၄၈၉၉ ထိ )
စ ၆၇၄၃ ( စ ၆၇၄၃၀၀ မွ စ ၆၇၄၃၉၉ ထိ )

အ ၈၂၁၂ ( အ ၈၂၁၂၀၀ မွ အ ၈၂၁၂၉၉ ထိ )
န ၂၁၄၆ ( န ၂၁၄၆၀၀ မွ န ၂၁၄၆၉၉ ထိ )
က ၂၄၇၄ ( က ၂၄၇၄၀၀ မွ က ၂၄၇၄၉၉ ထိ )

ဌ ၆၈၈၂ ( ဌ ၆၈၈၂၀၀ မွ ဌ ၆၈၈၂၉၉ ထိ )
ဏ ၇၆၈၇ ( ဏ ၇၆၈၇၀၀ မွ ဏ ၇၆၈၇၉၉ ထိ )
ကက ၃၅၁၀ ( ကက ၃၅၁၀၀၀ မွ ကက ၃၅၁၀၉၉ ထိ )

ဇ ၈၆၀၈ ( ဇ ၈၆၀၈၀၀ မွ ဇ ၈၆၀၈၉၉ ထိ )
စ် ၃၄၁၅ ( စ် ၃၄၁၅၀၀ မွ စ် ၃၄၁၅၉၉ ထိ )
ဃ ၇၈၄၁ ( ဃ ၇၈၄၁၀၀ မွ ဃ ၇၈၄၁၉၉ ထိ )

ဌ ၈၁၈၇ ( ဌ ၈၁၈၇၀၀ မွ ဌ ၈၁၈၇၉၉ ထိ )
ဒ ၃၀၇၇ ( ဒ ၃၀၇၇၀၀ မွ ဒ ၃၀၇၇၉၉ ထိ )
ဓ ၄၄၃၇ ( ဓ ၄၄၃၇၀၀ မွ ဓ ၄၄၃၇၉၉ ထိ )

10htee myanmar update 14 1

ဖ ၆၄၈ ( ဖ ၆၄၈၀၀၀ မွ ဖ ၆၄၈၉၉၉ ထိ )
ဒ ၆၇၀ ( ဒ ၆၇၀၀၀၀ မွ ဒ ၆၇၀၉၉၉ ထိ )
စ် ၆၉၃ ( စ် ၆၉၃၀၀၀ မွ စ် ၆၉၃၉၉၉ ထိ )

ဟ ၇၃၁ ( ဟ ၇၃၁၀၀၀ မွ ဟ ၇၃၁၉၉၉ ထိ )
ယ ၈၆၈ ( ယ ၈၆၈၀၀၀ မွ ယ ၈၆၈၉၉၉ ထိ )
ဆ ၇၁၀ ( ဆ ၇၁၀၀၀၀ မွ ဆ ၇၁၀၉၉၉ ထိ )

ဠ ၈၆၅ ( ဠ ၈၆၅၀၀၀ မွ ဠ ၈၆၅၉၉၉ ထိ )
စ ၉၅၇ ( စ ၉၅၇၀၀၀ မွ စ ၉၅၇၉၉၉ ထိ )
ဌ ၇၉၉ ( ဌ ၇၉၉၀၀၀ မွ ဌ ၇၉၉၉၉၉ ထိ )

ကဂ ၅၈၁ ( ကဂ ၅၈၁၀၀၀ မွ ကဂ ၅၈၁၉၉၉ ထိ )
တ ၄၄၆ ( တ ၄၄၆၀၀၀ မွ တ ၄၄၆၉၉၉ ထိ )
စ ၅၀၈ ( စ ၅၀၈၀၀၀ မွ စ ၅၀၈၉၉၉ ထိ )

ဝ ၄၄၁ ( ဝ ၄၄၁၀၀၀ မွ ဝ ၄၄၁၉၉၉ ထိ )
ဎ ၈၆၉ ( ဎ ၈၆၉၀၀၀ မွ ဎ ၈၆၉၉၉၉ ထိ )
ဝ ၃၁၄ ( ဝ ၃၁၄၀၀၀ မွ ဝ ၃၁၄၉၉၉ ထိ )

ဂ ၈၄၂ ( ဂ ၈၄၂၀၀၀ မွ ဂ ၈၄၂၉၉၉ ထိ )
ဘ ၅၇၉ ( ဘ ၅၇၉၀၀၀ မွ ဘ ၅၇၉၉၉၉ ထိ )
ဂ ၇၉၅ ( ဂ ၇၉၅၀၀၀ မွ ဂ ၇၉၅၉၉၉ ထိ )

10htee myanmar update 15 2

င ၃၀ ( င ၃၀၀၀၀၀ မွ င ၃၀၉၉၉၉ ထိ )
ဓ ၇၂ ( ဓ ၇၂၀၀၀၀ မွ ဓ ၇၂၉၉၉၉ ထိ )
ဠ ၂၂ ( ဠ ၂၂၀၀၀၀ မွ ဠ ၂၂၉၉၉၉ ထိ )

ဘ ၅၉ ( ဘ ၅၉၀၀၀၀ မွ ဘ ၅၉၉၉၉၉ ထိ )
ပ ၉၇ ( ပ ၉၇၀၀၀၀ မွ ပ ၉၇၉၉၉၉ ထိ )
က ၂၂ ( က ၂၂၀၀၀၀ မွ က ၂၂၉၉၉၉ ထိ)

ဝ ၄၆ ( ဝ ၄၆၀၀၀၀ မွ ဝ ၄၆၉၉၉၉ ထိ )
က ၅၃ ( က ၅၃၀၀၀၀ မွ က ၅၃၉၉၉၉ ထိ )
ရ ၆၄ ( ရ ၆၄၀၀၀၀ မွ ရ ၆၄၉၉၉၉ ထိ )

ဟ ၂၀ ( ဟ ၂၀၀၀၀၀ မွ ဟ ၂၀၉၉၉၉ ထိ )
င ၂၄ ( င ၂၄၀၀၀၀ မွ င ၂၄၉၉၉၉ ထိ )
န ၃၃ ( န ၃၃၀၀၀၀ မွ န ၃၃၉၉၉၉ ထိ )

ဋ ၂၀ ( ဋ ၂၀၀၀၀၀ မွ ဋ ၂၀၉၉၉၉ ထိ )
ဓ ၄၃ ( ဓ ၄၃၀၀၀၀ မွ ဓ ၄၃၉၉၉၉ ထိ )
လ ၅၄ ( လ ၅၄၀၀၀၀၀ မွ လ ၅၄၉၉၉၉ ထိ )

ဖ ၁၁ ( ဖ ၁၁၀၀၀၀ မွ ဖ ၁၁၉၉၉၉ ထိ )
ဒ ၉၉ ( ဒ ၉၉၀၀၀၀ မွ ဒ ၉၉၉၉၉၉ ထိ )
ဏ ၈၆ ( ဏ ၈၆၀၀၀၀ မွ ဏ ၈၆၉၉၉၉ ထိ )

ရ ၁၀ ( ရ ၁၀၀၀၀၂ မွ ရ ၁၀၉၉၉၉ ထိ )
ရ ၁၀၀၀၀၀ အတြက္ အစားထိုး ဆုမဲ ျဖစ္သည့္
ရ ၁၀၄၈၇၅ သည္ ၅ ေသာင္းဆု ႏွစ္ႀကိမ္ ခံစားခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္

ရ ၁၀၀၀၀၁ အတြက္ အစားထိုး ဆုမဲ ျဖစ္သည့္
ရ ၁၀၀၉၉၆ သည္ ၅ ေသာင္းဆု ႏွစ္ႀကိမ္ ခံစားခြင့္ရရိွမွာ ျဖစ္ပါသည္

အားလုံး ကံေကာင္းႏိုင္ၾကပါေစ။
E.T.S | Every Time Story | www.everytimestory.com

Facebook Comments
23K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

23K Shares
Tweet
Share23K