(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀၀၀တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ စ/ဆံုး အျပည့္အစံု

E.T.S

Every Time Story

ပြည်တွင်းသတင်း

(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀၀၀တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ စ/ဆံုး အျပည့္အစံု

feature

(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀၀၀တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ စ/ဆံုး အျပည့္အစံု

htee myanmar update 1

ယ ၈၁၇၄၀၂

htee myanmar update 2

ဓ ၄၅၅၆၁၄

htee myanmar update 3

ဗ ၇၉၁၁၁၇
ဃ ၇၁၁၇၂၆

htee myanmar update 4

ထ ၁၉၆၉၉၅
ခ ၈၁၀၈၁၃
ဝ ၈၁၈၃၃၈

ကခ ၆၆၁၅၀၇

htee myanmar update 5

ဟ ၁၈၈၉၄၄
လ ၉၃၅၅၉၆
စ ၇၉၅၉၁၈

အ ၂၅၃၂၀၃
က ၅၅၅၅၀၄
ခ ၆၂၄၄၁၈

မ ၄၂၂၅၀၂

htee myanmar update 6

ဇ ၈၀၃၄၈၃
ဂ ၂၀၃၅၇၆
စ ၅၀၄၅၂၃

ဈ ၈၉၃၄၈၇
ဂ ၉၆၂၈၆၇
ဎ ၃၃၀၃၈၁

ဓ ၇၅၉၈၅၈
ဃ ၉၅၁၇၉၁
သ ၉၅၉၁၃၈

ဘ ၅၈၆၃၁၂
ဝ ၃၈၇၁၁၃
ဟ ၅၈၈၂၆၆

အ ၆၄၃၄၂၉
ရ ၅၅၂၉၄၈

htee myanmar update 7

ဝ ၄၆၈၉၉၆
ရ ၈၁၉၈၇၆
ကဃ ၃၆၂၀၄၇

ဏ ၅၅၃၁၉၈
ဌ ၇၁၅၅၇၉
ကဂ ၃၈၉၁၂၈

စ ၅၅၇၁၃၅
စ ၈၇၅၃၁၂
ပ ၁၈၇၀၄၆

ဝ ၃၆၆၁၂၉
စ ၈၈၁၉၈၄
ဌ ၃၄၅၃၀၀

သ ၃၃၆၇၃၈
ကဃ ၅၅၇၇၆၄
စ် ၈၁၂၇၀၄

ကဂ ၃၇၀၅၆၅
ကဂ ၅၆၉၃၇၈
ဃ ၆၈၃၁၉၅

htee myanmar update 8

ရ ၇၈၃၅၄၁
ခ ၃၈၅၀၃၅
စ ၄၀၉၉၆၂

ဘ ၁၆၄၈၈၅
င ၂၂၆၉၃၇
ဋ ၇၉၀၀၅၁

န ၈၇၈၈၄၇
ဘ ၆၇၉၉၅၂
လ ၇၄၀၆၆၁

လ ၂၈၉၄၁၀
ခ ၄၅၈ ၆၂၆
က ၂၃၈၅၁၂

ဒ ၉၆၂၀၀၃
ထ ၆၃၇၁၃၉
ဖ ၂၂၈၅၁၁

လ ၈၀၃၅၇၈
ကက ၈၉၀၀၃၅
ခ ၅၁၀၇၀၆

ကခ ၆၅၃၂၈၀
ဍ ၁၁၀၁၈၇
ဘ ၄၇၀၀၇၀

ဟ ၆၆၃၂၄၀
လ ၂၄၄၇၃၅

htee myanmar update 9

လ ၁၄၀၅၉၈
ကဃ ၂၁၂၇၁၅
စ် ၆၅၁၀၁၂

ပ ၉၁၉၇၆၉
သ ၃၈၄၆၁၂
က ၉၃၀၂၀၂

အ ၆၄၈၁၆၄
ခ ၁၆၃၅၇၃
ကခ ၁၃၉၃၇၉

ဒ ၆၆၀၇၆၄
ဋ ၈၂၅၂၁၄
ဟ ၃၆၁၈၉၈

ည ၉၃၅၅၀၁
က ၂၆၃၁၀၅
ကဃ ၉၃၉၈၉၆

ဍ ၈၇၀၆၈၈
ဟ ၇၃၁၆၉၉
က ၆၂၅၃၂၇

ရ ၃၅၉၅၈၁
ဒ ၁၅၁၉၆၀
ဍ ၈၇၈၉၁၃

ဎ ၄၄၇၄၅၁
န ၃၁၃၀၃၄
န ၅၁၈၈၈၈

ကခ ၈၈၁၉၁၃
ဆ ၂၈၀၉၈၂

htee myanmar update 10

လ ၄၇၅၅၀၈
ခ ၃၄၉၉၇၃
တ ၈၅၀၄၁၃

ဂ ၆၉၄၄၇၃
မ ၁၂၄၀၉၅
န ၄၆၉၆၆၅

ဖ ၈၉၇၀၉၄
ဘ ၈၄၃၇၈၁
ဏ ၃၄၂၅၇၃

ယ ၅၉၈၄၉၈
ဘ ၅၁၂၆၇၅
န ၃၆၉၇၉၃

စ် ၆၇၃၆၄၃
မ ၄၅၃၉၇၃
မ ၄၄၇၇၅၁

ဆ ၃၆၉၇၃၅
ဎ ၇၃၃၁၄
အ ၁၆၁၃၇၆

ကဂ ၆၂၉၅၅၁
က ၂၉၄၃၀၉
မ ၃၆၉၉၃၅

ဒ ၆၆၆၂၅၃
ထ ၆၃၅၂၄၅
ဖ ၉၉၄၀၆၄

ဇ ၉၉၆၆၁၈
ဎ ၄၇၇၉၀၆
ဌ ၁၇၈၈၇၀

ည ၁၄၈၅၀၉

htee myanmar update 11

ဈ ၄၉၈၅၀၀
ထ ၄၀၈၅၁၇
ဘ ၃၄၂၀၃၂

ဏ ၃၉၅၆၅၉
ဋ ၉၁၉၆၅၀
ထ ၆၄၉၂၅၆

အ ၁၄၁၈၈၁
ပ ၈၁၃၇၇၈
ဃ ၉၉၉၅၇၃

တ ၇၇၉၉၀၈
ဂ ၂၁၄၈၃၄
ဠ ၁၄၉၅၈၈

ည ၃၁၄၀၉၆
ဂ ၁၆၇၁၄၁
ဂ ၅၂၃၆၉၄

ဇ ၂၁၁၁၇၂
ည ၇၉၇၇၆၃
ဒ ၁၃၈၇၂၇

ဈ ၇၇၈၇၇၃
ဖ ၅၃၄၆၄၅
ရ ၇၉၃၅၁၈

ည ၅၇၈၀၈၀
ဌ ၅၉၆၂၂၀
ဟ ၉၈၄၇၂၁

ဌ ၁၀၅၂၃၇
က ၇၅၇၁၂၀
င ၆၇၈၉၇၄

ဍ ၆၈၀၂၇၆
ဏ ၅၁၂၈၁၄

htee myanmar update 12

င ၄၁၈၅၄ (င ၄၁၈၅၄၀ မြ င ၄၁၈၅၄၉ ထိ)
ဂ ၉၆၈၆၇ (ဂ ၉၆၈၆၇၀ မြ ဂ ၉၆၈၆၇၉ ထိ)
ကဂ ၈၈၁၀၆ (ကဂ ၈၈၁၀၆၀ မြ ကဂ ၈၈၁၀၆၉ ထိ)

မ ၉၇၆၅၇ (မ ၉၇၆၅၇၀ မြ မ ၉၇၆၅၇၉ ထိ)
ယ ၂၄၀၄၃ (ယ ၂၄၀၄၃၀ မြ ယ ၂၄၀၄၃၉ ထိ)
ဘ ၉၅၀၄၃ (ဘ ၉၅၀၄၃၀ မြ ဘ ၉၅၀၄၃၉ ထိ)

ဖ ၉၈၂၇၇ (ဖ ၉၈၂၇၇၀ မြ ဖ ၉၈၂၇၇၉ ထိ)
မ ၈၇၈၈၉ (မ ၈၇၈၈၉၀ မြ မ ၈၇၈၈၉၉ ထိ)
န ၁၇၇၇၀ (န ၁၇၇၇၀ မြ န ၁၇၇၇၀၉ ထိ)

ဋ ၄၇၆၁၁ (ဋ ၄၇၆၁၁ မြ ဋ ၄၇၆၁၁၉ ထိ)
ရ ၈၅၃၅၂ (ရ ၈၅၃၅၂၀ မြ ရ ၈၅၃၅၂၉ ထိ)
ဇ ၉၇၆၀၀ (ဇ ၉၇၆၀၀၀ မြ ဇ ၉၇၆၀၀၉ ထိ)

န ၃၁၇၄၄ (န ၃၁၇၄၄၀ မြ န ၃၁၇၄၄၉ ထိ)
ဠ ၆၁၀၆၃ (ဠ ၆၁၀၆၃၀ မြ ဠ ၆၁၀၆၃၉ ထိ)
အ ၇၃၀၅၄ (အ ၇၃၀၅၄၀ မြ အ ၇၃၀၅၄၉ ထိ)

htee myanmar update 13

ဈ ၈၃၄၄ (ဈ ၈၃၄၄၀၀ မွ ဈ ၈၃၄၄၉၉ ထိ)
မ ၅၂၉၆ (မ ၅၂၉၆၀၀ မွ မ ၅၂၉၆၉၉ ထိ)
ဃ ၉၅၈၀ (ဃ ၉၅၈၀၀၀ မွ ဃ ၉၅၈၀၉၉ ထိ)

ဂ ၉၄၄၅ (ဂ ၉၄၄၅၀၀ မွ ဂ ၉၄၄၅၉၉ ထိ)
ဍ ၆၅၃၂ (ဍ ၆၅၃၂၀၀ မွ ဍ ၆၅၃၂၉၉ ထိ)
ဈ ၁၃၀၄ (ဈ ၁၃၀၄၀၀ မွ ဈ ၁၃၀၄၉၉ ထိ)

မ ၂၄၈၆ (မ ၂၄၈၆၀၀ မွ မ ၂၄၈၆၉၉ ထိ)
ကဃ ၅၉၂၈ (ကဃ ၅၉၂၈၀၀ မွ ကဃ ၅၉၂၈၉၉ ထိ)
ဃ ၅၄၈၂ (ဃ ၅၄၈၂၀၀ မွ ဃ ၅၄၈၂၉၉ ထိ)

မ ၁၂၇၂ (မ ၁၂၇၂၀၀ မွ မ ၁၂၇၂၉၉ ထိ)
သ ၄၈၂၇ (သ ၄၈၂၇၀၀ မွ သ ၄၈၂၇၉၉ ထိ)
ဋ ၆၉၅၂ (ဋ ၆၉၅၂၀၀ မွ ဋ ၆၉၅၂၉၉ ထိ)

စ ၃၉၀၀ (စ ၃၉၀၀၀၀ မွ စ ၃၉၀၀၉၉ ထိ)
ကခ ၆၂၅၃ (ကခ ၆၂၅၃၀၀ မွ ကခ ၆၂၅၃၉၉ ထိ)
ည ၅၆၅၁ (ည ၅၆၅၁၀၀ မွ ည ၅၆၅၁၉၉ ထိ)

htee myanmar update 14

ရ ၉၀၁ (ရ ၉၀၁၀၀၀ မြ ရ ၉၀၁၉၉၉ ထိ)
သ ၁၂၇ (သ ၁၂၇၀၀၀ မြ သ ၁၂၇၉၉၉ ထိ)
ည ၁၅၉ (ည ၁၅၉၀၀၀ မြ ည၁၅၉၉၉၉ ထိ)

ဗ ၆၂၈ (ဗ ၆၂၈၀၀၀ မြ ဗ ၆၂၈၉၉၉ ထိ)
ဎ ၁၆၉ (ဎ ၁၆၉၀၀၀ မြ ဎ ၁၆၉၉၉၉ ထိ)
ဘ ၂၇၅ (ဘ ၂၇၅၀၀၀ မြ ဘ ၂၇၅၉၉၉ ထိ)

ခ ၆၀၆ (ခ ၆၀၆၀၀၀ မြ ခ ၆၀၆၉၉၉ ထိ)
ဆ ၄၇၈ (ဆ ၄၇၈၀၀၀ မြ ဆ ၄၇၈၉၉၉ ထိ)
သ ၂၀၄ (သ ၂၀၄၀၀၀ မြ သ ၂၀၄၉၉၉ ထိ)

ပ ၃၂၉ (ပ ၃၂၉၀၀၀ မြ ပ ၃၂၉၉၉၉ ထိ)
ဃ ၆၈၃ (ဃ ၆၈၃၀၀၀ မြ ဃ ၆၈၃၉၉၉ ထိ)
လ ၇၆၂ (လ ၇၆၂၀၀၀ မြ လ ၇၆၂၉၉၉ ထိ)

ဒ ၆၈၃ (ဒ ၆၈၃၀၀၀ မြ ဒ ၆၈၃၉၉၉ ထိ)
အ ၆၉၆ (အ ၆၉၆၀၀၀ မြ အ ၆၉၆၉၉၉ ထိ)
ဏ ၅၀၅ (ဏ ၅၀၅၀၀၀ မြ ဏ ၅၀၅၉၉၉ ထိ)

ပ ၂၄၁ ( ပ ၂၄၁၀၀၀ မြ ပ ၂၄၁၉၉၉ ထိ)
ဒ ၅၀၈ (ဒ ၅၀၈၀၀၀ မြ ဒ ၅၀၈၉၉၉ ထိ)

htee myanmar update 15

လ ၉၂ (လ ၉၂၀၀၀၀ မြ လ ၉၂၉၉၉၉ ထိ)
ဏ ၁၃ (ဏ ၁၃၀၀၀၀ မြ ဏ ၁၃၉၉၉၉ ထိ)
ဍ ၉၁ (ဍ ၉၁၀၀၀၀ မြ ဍ ၉၁၉၉၉၉ ထိ)

အ ၂၁ (အ ၂၁၀၀၀၀ မြ အ ၂၁၉၉၉၉ ထိ)
ရ ၄၈ (ရ ၄၈၀၀၀၀ မြ ရ ၄၈၉၉၉၉ ထိ)
ဠ ၇၁ (ဠ ၇၁၀၀၀၀ မြ ဠ ၇၁၉၉၉၉ ထိ)

မ ၉၃ (မ ၉၃၀၀၀၀ မြ မ ၉၃၉၉၉၉ ထိ)
ဝ ၅၂ (ဝ ၅၂၀၀၀၀ မြ ဝ ၅၂၉၉၉၉ ထိ)
ဓ ၈၂ (ဓ ၈၂၀၀၀၀ မြ ဓ ၈၂၉၉၉၉ ထိ)

ဗ ၈၁ (ဗ ၈၁၀၀၀ မြ ဗ ၈၁၉၉၉ ထိ)
ဈ ၇၈ (ဈ ၇၈၀၀၀၀ မြ ဈ ၇၈၉၉၉၉ ထိ)
ဒ ၈၀ (ဒ ၈၀၀၀၀၀ မြ ဒ ၈၀၉၉၉၉ ထိ)

လ ၆၁ (လ ၆၁၀၀၀၀ မြ လ ၆၁၉၉၉၉ ထိ)
ဏ ၇၃ (ဏ ၇၃၀၀၀၀ မြ ဏ ၇၃၉၉၉၉ ထိ)
ဏ ၆၃ (ဏ ၆၃၀၀၀၀ မြ ဏ ၆၃၉၉၉၉ ထိ)

န ၆၀ (န ၆၀၀၀၀၀ မြ န ၆၀၉၉၉၉ ထိ)
ဍ ၁၅ (ဍ ၁၅၀၀၀၀ မြ ဍ ၁၅၉၉၉၉ ထိ)
လ ၂၈ (လ ၂၈၀၀၀၀ မြ လ ၂၈၉၉၉၉ ထိ)

ဏ ၆၄ (ဏ ၆၄၀၀၀၀ မြ ဏ ၆၄၉၉၉၉ ထိ)

အားလုံး ကံေကာင္းႏိုင္ၾကပါေစ။

Facebook Comments
38K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

38K Shares
Tweet
Share38K