(၂)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ ( စ/ဆံုး ) အျပည့္အစံု

66644
55K Shares

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ ( စ/ဆံုး ) အျပည့္အစံု

1000

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အထူးဆုႀကီး

htee postt 9

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အထူးဆုႀကီး

ဝ ၁၁၇၂၃၃

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

htee postt 8

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ဌ ၁၀၇၉၅၇

မ ၄၂၆၅၀၇

ကဃ ၄၁၆၂၇၇

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

htee 2000

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ဠ ၇၃၈၈၀၆

ဟ ၂၈၀၆၆၄

ဇ ၁၆၇၂၆၀

ရ ၂၆၀၂၈၁

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

htee postt 6
htee postt 6

(၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ဝ ၁၇၅၇၉၇

ခ ၈၆၄၁၁၃

ည ၇၁၂၁၅၈

ည ၉၇၂၂၀၃

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

htee postt 3

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀၀ ဖ ၅၆၈၉၀၉

သိန္း ၅၀၀ ယ ၄၄၉၀၁၈

သိန္း ၅၀၀ ကဆ ၅၇၈၈၈၂

သိန္း ၅၀၀ ဘ ၁၆၂၇၆၅

သိန္း ၅၀၀ ကဂ ၁၄၃၄၁၀

သိန္း ၅၀၀ ဘ ၅၅၇၂၄၃

သိန္း ၅၀၀ မ ၁၄၅၅၅၉

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမဲမ်ား

htee 200

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၂၀၀ ကခ ၈၇၃၄၆၂

သိန္း ၂၀၀ ဝ ၆၃၉၇၅၆

သိန္း ၂၀၀ တ ၄၇၉၉၂၇

သိန္း ၂၀၀ ကက ၈၅၂၀၇၂

သိန္း ၂၀၀ ဖ ၄၀၉၇၆၃

သိန္း ၂၀၀ ဝ ၈၃၂၆၁၅

သိန္း ၂၀၀ ဆ ၅၆၂၄၃၅

သိန္း ၂၀၀ ဓ ၄၉၃၈၃၀

သိန္း ၂၀၀ သ ၄၂၁၀၁၀

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

htee postt 1

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၁၀၀ ဍ ၃၀၁၁၈၃

သိန္း ၁၀၀ ဃ ၃၀၉၈၁၃

သိန္း ၁၀၀ အ ၆၀၈၅၇၆

သိန္း ၁၀၀ ဇ ၈၇၆၃၁၄

သိန္း ၁၀၀ သ ၇၆၇၃၄၃

သိန္း ၁၀၀ ရ ၆၅၈၃၆၃

သိန္း ၁၀၀ ဖ ၄၃၇၀၈၆

သိန္း ၁၀၀ စ ၆၆၁၁၂၇

သိန္း ၁၀၀ ကစ ၃၃၂၈၀၃

သိန္း ၁၀၀ ကင ၂၁၈၁၈၇

သိန္း ၁၀၀ စ် ၃၆၁၈၈၅

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

htee postt 12

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

ဂ ၃၅၁၁၅၃

က ၄၆၁၇၄၂

ဎ ၉၆၈၉၆၃

ထ ၄၂၇၄၄၆

ဠ ၄၈၅၅၉၄

ယ ၇၈၄၁၄၅

ဋ ၉၀၄၇၅၇

ယ ၉၇၂၆၄၁

ကစ ၈၆၄၃၆၁

င ၃၅၉၅၉၈

ဠ ၅၈၅၈၀၈

ကစ ၃၇၅၉၆၁

ဂ ၅၇၈၆၈၂

ဆ ၆၉၉၄၅၇

ဋ ၈၅၉၀၅၂

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုမဲမ်ား

htee 20

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၂၀ ကဂ ၇၇၃၄၇၆ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ဏ ၈၂၁၂၁၉

သိန္း ၂၀ က ၃၂၀၃၁၀

သိန္း ၂၀ ည ၅၀၅၃၃၁

သိန္း ၂၀ ရ ၇၉၆၃၇၉

သိန္း ၂၀ ဌ ၆၈၃၀၉၉

သိန္း ၂၀ ဏ ၆၅၆၈၇၄ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ ယ ၅၁၆၃၅၂

သိန္း ၂၀ ဓ ၅၁၈၇၅၁

သိန္း ၂၀ င ၁၉၉၁၅၄

သိန္း ၂၀ ဠ ၈၉၁၅၀၇ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ စ ၅၆၆၂၇၆

သိန္း ၂၀ ဃ ၂၉၀၁၆၃ မိုးယံ

သိန္း ၂၀ င ၉၉၈၅၉၆

သိန္း ၂၀ ဂ ၇၁၂၂၅၃ မိုးယံ

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

htee postt 15

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

၁၀ သိန္း ရ ၈၇၄၉၄၀ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဓ ၁၈၀၆၉၅

၁၀ သိန္း န ၇၆၁၇၇၉

၁၀ သိန္း ဏ ၅၃၉၁၄၀

၁၀ သိန္း ခ ၆၀၄၉၂၃ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ခ ၃၇၈၉၆၉

၁၀ သိန္း ပ ၁၁၈၅၃၂

၁၀ သိန္း ဒ ၅၂၅၉၉၄ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဇ ၇၁၃၅၉၂ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဇ ၈၉၉၀၃၈ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကခ ၄၉၀၆၉၅ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကခ ၇၀၈၆၀၃

၁၀ သိန္း တ ၆၆၆၁၆၆

၁၀ သိန္း က ၇၁၃၉၉၇ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ယ ၂၀၀၉၇၅ မိုးယံ

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္ က်ပ္ ၅ သိန္းဆုမ်ား

htee 5

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္ က်ပ္ ၅ သိန္းဆုမ်ား

Up to date တိုက္ရိုတ္ ေဖာ္ျပ ေပးေနပါသည္

၅ သိန္း ဂ ၄၀၃၇၀၅

၅ သိန္း ဏ ၄၄၉၃၂၄ မိုးယံ

၅ သိန္း ဃ ၇၉၄၅၉၂

၅ သိန္း ဈ ၅၃၃၇၅၁

၅ သိန္း ဒ ၃၈၂၉၉၂

၅ သိန္း မ ၅၉၆၆၉၉ မိုးယံ

၅ သိန္း ည ၁၅၇၂၀၃

၅ သိန္း ဈ ၅၉၆၆၃၆ မိုးယံ

၅ သိန္း င ၁၈၀၁၃၈ မိုးယံ

၅ သိန္း ဘ ၆၈၉၉၇၈

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

htee post 14

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဈ ၅၉၉၅၇

င ၇၁၄၄၂

ဖ ၅၁၅၀၁

မ ၅၈၂၂၄

ထ ၂၆၄၉၈

အ ၄၂၅၆၁

ဇ ၇၂၇၄၆

ဖ ၃၁၃၀၃

ဌ ၃၅၁၀၅

ကစ ၉၉၅၃၅

ဋ ၃၅၄၉၇

မ ၆၁၈၅၁

ကက ၇၀၀၃၈

န ၄၃၄၇၇

ဈ ၇၆၁၇၉

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

htee postt 11

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ယ ၁၂၉၆

ဇ ၅၄၄၆

လ ၈၂၉၉

ဈ ၇၄၂၇

ရ ၈၄၅၀

ဘ ၄၄၅၈

ကဂ ၃၅၀၉

ဗ ၄၇၉၆

င ၉၄၄၉

မ ၅၀၇၂

ရ ၆၄၀၆

သ ၅၃၅၇

ကဆ ၅၄၀၂

ပ ၂၄၅၀

ဝ ၁၄၆၆

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

htee postt 10

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဘ ၉၉၂

ဆ ၃၈၉

ကခ ၂၀၃

ဠ ၇၂၈

ကင ၅၆၇

ပ ၁၇၅

ကခ ၉၅၁

စ ၄၉၈

ဍ ၉၁၉

ဒ ၇၃၆

အ ၈၄၈

ကစ ၁၀၁

ဎ ၄၄၇

ဇ ၉၇၉

ခ ၉၃၂

ကဆ ၅၄၈

ဃ ၄၅၁

ဟ ၉၇၉

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

htee postt 4

(၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

အ ၃၅

ဓ ၆၃

ဟ ၂၃

င ၆၈

ဗ ၈၀

ဟ ၂၆

ဝ ၆၁

လ ၄၉

ဇ ၂၀

က ၉၉

ခ ၆၈

ည ၅၂

ဝ ၂၇

ကက ၈၉

ဏ ၆၇

ဏ ၃၉

ဠ ၄၇

ဝ ၄၇

သ ၁၅

ဋ ၆၂

ဂ ၈၂

ထီတိုက္ၾကပါေနာ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ သိန္းေျခာက္ေသာင္းမထုတ္ပါ

အမ်ားနစ္နာမႈမ႐ွိေအာင္ like&share ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖင့္ျပန္တိုက္ပါ

ထီတိုက္ရတာ အဆင္ေျပမယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္….ေနာက္လ ေတ ြလည္း အခုလိုပဲ အ လ ြယ္ တကူ ထီတိုက္လို ့ရ ေအာင္ ဒီ Page ေလးမွာ တင္ေပးသ ြားပါ့မယ္ခင္ဗ် :D…..ေက်းဇူးျပဳျပီး Page ကို လိုက္ခ္ လုပ္ျပီး SeeFirst လုပ္ထားဖို ့လံုးဝမေမ့ပါနဲ႔ေနာ္ 

ထီေပါက္ ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ….

တစ္သက္လံုး ထီ တစ္ခါမွမေပါက္ဖူးဘူးလို့ ေျပာေနသူေတြ၊ ထီ ေတာ့ ေပါက္ဖူးခ်င္တယ္လို့ ေျပာေနသူေတြ ၊ထိုးသာထိုးေနရတယ္ ေပါက္လည္းမေပါက္ဘူး လို့ ေျပာေနသူေတြအတြက္ ထီ ထိုးနည္းေလးတစ္ခု အျကံေပးခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမဲ စနစ္မွာေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲ စနစ္ပါရွိေနတဲ့အတြက္ မေပါက္မရွိ ထီထိုး နည္းရွိပါတယ္။ ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ စနစ္အရ အကၡရာ နဲ့ေရွ့ဂဏန္းနွစ္လံုးတူရင္ ငါးေသာင္းဆု ေပါက္တဲ့အတြက္ ထီထိုး မယ္ဆိုရင္ ေရွ့ဂဏန္းကို၁၀,၁၁ , ၁၂…..ကေန ၉၉…..ထိပါတဲ့ ( အရင္က မဂၤလာစံုတြဲေခၚတဲ့ မဂၤလာ စံုတြဲ ထီ) မဂၤလာ စံုတြဲ အတြဲ( ၉၀ ) ဝယ္ထိုးရင္ မေပါက္မရွိပါဘဲ။

ထီ လက္ကား ဆိုင္ ေတြမွာ သြားဝယ္ရင္မဂၤလာ စံုတြဲ တစ္တြဲ( အေစာင္ေလးဆယ္ )ကို ရွစ္ေထာင္နဲ့ရနိုင္ပါတယ္။အတြဲ ၉၀ဆိုေတာ့ ၇၂၀၀၀၀က်ပ္ေတာ့ ရင္းရမွာေပါ့။

လက္ရွိဆုမဲစနစ္အရ အဲ့ဒီ့ အတြဲ ၉၀ ထဲက ငါးေသာင္းဆု သံုးဆုက်ိန္းေသေပါက္ပါမယ္။ကိုယ့္ကံထူးရင္ ထူးသလိုထီဆုျကီးေတြလည္း ေပါက္နိုင္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ထီထိုး ရင္ေပါက္ခ်င္သူမ်ား၊တစ္သက္မွာတစ္ခါေတာ့ ထီေပါက္ ခ်င္သူမ်ား က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့နည္းအတိုင္း ထီထိုးျကပါလို့ အျကံေပးအပ္ပါတယ္။

၇၂၀၀၀၀က်ပ္ ရင္းျပီး အနည္းဆံုးတစ္သိန္းခြဲျပန္ရမယ္၊ကံေကာင္းရင္ ဆုျကီး ေပါက္မယ္ဆိုေတာ့ ရင္းသင့္တယ္ထင္ပါတယ္…,,,,

ထီဆိုင္ ေတြမွာ အဲ့လိုမ်ိုးေတြတြဲျပီးေရာင္းျကတယ္လို့လည္း သိရပါတယ္။သူတို့ဆိုင္ေတြရဲ့အေခါ္ေတြကေတာ့အမ်ိုးမ်ိုးပါပဲ…တစ္ခ်ို့က အင္တာနက္ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ကြန္ပ်ူတာ ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ေပါ္ျပူလာထီ တဲ့။တစ္ခိ်ု့က ေပါက္မလြဲထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က အင္ထရာနက္ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ………………… တဲ့……

ကဲ…. မေပါက္မရွိ ထီထိုး နည္းေတာ့ေပးလိုက္ပါျပီ။အရင္းအနွီးမျပည့္စံုျကရင္လည္းစုေပါင္းစပ္ေပါင္းေလးေတာ့ထိုးျကည့္ျကေပါ့ေလ……..

ထီဆုျကီး ကံထူးသူမ်ားျဖစ္ျကပါေစလို့

ဆႏၵျပုရင္း….,,

#ထီေပါက္စဥ္ E.T.S | Every Time Story | www.everytimestory.com

Facebook Comments
55K Shares