(၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ ( စ/ဆံုး )

33764

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ ( စ/ဆံုး ) အျပည့္အစံု

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အထူးဆုႀကီး

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ အထူးဆုႀကီး

အ ၇၉၂၉၄၁

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ဆ ၂၆၁၅၃၆

ဌ ၆၆၆၂၄၂

ကဃ ၄၁၆၂၇၇

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ည ၈၂၆၀၁၆

ရ ၉၈၄၂၈၇

ဟ ၅၅၈၁၀၉

အ ၅၂၅၃၁၀

ကင ၉၉၇၂၂၄

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ကဂ ၂၅၅၅၅၈

က ၁၅၉၈၇၈

င ၇၂၁၈၅၇

အ ၉၀၅၉၆၂

ကစ ၈၆၁၈၂၃

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀၀ စ ၂၇၇၇၁၁

သိန္း ၅၀၀ ကက ၅၇၂၅၅၁

သိန္း ၅၀၀ က ၃၅၅၇၀၉

သိန္း ၅၀၀ ဎ ၂၉၇၃၉၉

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၂၀၀ ဃ ၆၇၄၇၂၈

သိန္း ၂၀၀ ဟ၉၇၈၂၆၁

သိန္း ၂၀၀ ကက ၉၆၉၁၁၅

သိန္း ၂၀၀ ဠ ၄၂၄၄၄၉

သိန္း ၂၀၀ ဆ ၆၈၅၆၂၄

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၁၀၀ န ၂၀၅၄၈၆

သိန္း ၁၀၀ ဠ ၅၃၀၀၂၄

သိန္း ၁၀၀ ကစ ၂၉၃၉၁၇

သိန္း ၁၀၀ ဌ ၄၉၈၆၉၉

သိန္း ၁၀၀ ရ ၂၉၆၇၃၅

သိန္း ၁၀၀ ဃ ၇၄၇၂၆၂

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

ဆ ၅၉၂၆၃၃

ကခ ၉၈၂၄၂၈

ကစ ၈၅၄၀၀၆

ဎ ၂၈၅၈၂၂

ယ ၂၁၅၇၀၅

ထ ၄၂၇၉၁၇

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုမဲမ်ား

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုမဲမ်ား

ဘ ၃၄၆၁၁၅

စ ၁၇၄၄၇၉

လ ၉၈၁၆၉၂

င ၂၆၂၀၅၁

ဘ ၆၃၈၈၉၇

ဎ ၇၂၉၅၅၃

စ် ၂၁၃၃၆၁

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

ယ ၇၀၅၆၄၇

မ ၈၆၆၅၃၉

ပ ၅၉၈၃၁၃

စ ၂၆၁၆၈၇

စ် ၆၆၅၅၉၇

စ ၇၄၁၅၉၄

န ၅၈၄၅၄၉

ဎ ၄၈၀၇၂၅

ဋ ၃၄၁၂၀၄

ဂ ၁၀၉၄၄၀

သ ၆၀၄၉၇၆

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္ က်ပ္ ၅ သိန္းဆုမ်ား

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္ က်ပ္ ၅ သိန္းဆုမ်ား

ဗ ၈၄၈၉၄၃

ဆ ၇၂၃၅၃၄

ဏ ၄၇၁၀၅၁

မ ၄၂၆၉၆၄

ကဂ ၆၃၉၉၉၄

ဓ ၇၄၁၆၂၉

ဆ ၄၈၃၆၀၇

ဍ ၅၀၈၂၈၅

တ ၉၀၆၈၉၄

ဝ ၄၂၈၅၈၈

ကစ ၁၀၆၃၁၈

ဂ ၅၄၄၁၅၇

ဒ ၅၁၇၄၈၅

ဋ ၇၈၆၆၇၆

ထ ၇၉၆၉၆၇

ဏ ၇၇၈၂၃၇

ထ ၇၃၉၁၉၁

ခ ၄၅၁၉၃၁

ပ ၄၂၃၅၆၄

ကဆ ၃၃၇၉၁၀

ဎ ၇၆၇၂၁၈

င ၆၅၅၀၃၃

ဖ ၂၆၂၈၅၀

လ ၃၂၂၈၈၆

ဏ ၁၄၅၆၇၀

ဏ ၈၄၄၈၀၇

ည ၉၂၀၆၆၁

၇၉၇၅၃၈

မ ၁၉၁၅၂၈

ကက ၂၅၈၀၉၇

ဍ ၃၅၄၄၃၉

ခ ၆၅၆၅၄၅

ကစ ၅၅၇၈၉၁

စ် ၄၉၇၇၇၅

ကဂ ၄၇၄၁၀၄

က ၈၆၉၄၅၅

ကင ၆၉၀၃၉၉

ဒ ၃၂၄၃၁၆

ဌ ၈၃၄၂၄၆

ဂ ၇၆၆၇၅၄

ဖ ၇၆၀၂၆၄

ဆ ၃၃၆၆၁၉

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဟ ၈၆၂၇၈

က ၆၁၈၈၄

စ ၇၄၂၁၈

ကဃ ၄၃၂၅၉

ဠ ၈၅၂၆၅

ည ၂၀၀၉၈

ဘ ၅၀၈၇၇

ဒ ၅၄၉၅၇

ရ ၈၈၉၉၇

စ ၆၀၇၁၄

ကဃ ၁၈၄၄၅

ဏ ၄၆၂၄၆

ဌ ၅၃၄၂၈

ဃ ၉၅၈၅၆

ဇ ၉၆၈၉၄

မ ၂၃၉၀၁

ည ၅၇၈၉၆

ဖ ၇၁၅၅၇

တ ၉၇၉၀၅

ဗ ၃၂၈၂၉

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဍ ၉၉၂၁

ကခ ၆၉၄၃

ဇ ၆၂၉၇

လ ၆၇၆၆

စ် ၆၂၉၉

ဎ ၆၄၉၇

ထ ၅၇၃၂

ဇ ၆၂၈၃

မ ၉၉၄၈

ကဃ ၅၂၂၈

ဝ ၈၀၁၂

ဝ ၁၄၈၇

တ ၁၆၃၇

ဠ ၃၅၉၁

ဎ ၉၉၅၃

ခ ၇၂၇၉

ပ ၅၆၅၂

န ၇၂၈၉

ဘ ၄၆၈၆

စ် ၇၅၃၆

ဆ ၂၇၉၈

ဂ ၁၀၁၂

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကင ၃၄၀

ဂ ၉၆၄

ဂ ၁၉၀

ဂ ၅၄၁

ည ၅၂၇

စ် ၉၇၂

ခ ၆၃၂

ဂ ၃၆၃

ဏ ၇၀၉

ထ ၉၂၇

ဆ ၆၀၃

တ ၅၀၅

ဎ ၆၅၀

ဌ ၆၂၆

ဌ ၄၀၆

ဟ ၂၀၆

အ ၈၄၃

အ ၃၄၇

ဠ ၃၈၈

ဌ ၄၆၈

ဂ ၆၃၃

ဆ ၃၃၁

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ထ ၉၀

ဟ ၁၉

ဆ ၁၇

င ၇၆

န ၅၉

ကဂ ၄၁

ဘ ၅၅

သ ၇၁

ယ ၁၇

လ ၁၄

တ ၆၆

ထ ၆၈

ကင ၃၅

ဌ ၆၀

ည ၈၁

န ၃၈

ပ ၅၂

ဟ ၅၅

ဏ ၃၄

ဌ ၄၇

ကဆ ၄၆

ဖ ၁၁

ကဃ ၆၄

ဇ ၅၇

ထီတိုက္ၾကပါေနာ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ သိန္းေျခာက္ေသာင္းမထုတ္ပါ

အမ်ားနစ္နာမႈမ႐ွိေအာင္ like&share ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖင့္ျပန္တိုက္ပါ

ထီတိုက္ရတာ အဆင္ေျပမယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္….ေနာက္လ ေတ ြလည္း အခုလိုပဲ အ လ ြယ္ တကူ ထီတိုက္လို ့ရ ေအာင္ ဒီ Page ေလးမွာ တင္ေပးသ ြားပါ့မယ္ခင္ဗ် :D…..ေက်းဇူးျပဳျပီး Page ကို လိုက္ခ္ လုပ္ျပီး SeeFirst လုပ္ထားဖို ့လံုးဝမေမ့ပါနဲ႔ေနာ္ 😀

ထီေပါက္ ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ….

တစ္သက္လံုး ထီ တစ္ခါမွမေပါက္ဖူးဘူးလို့ ေျပာေနသူေတြ၊ ထီ ေတာ့ ေပါက္ဖူးခ်င္တယ္လို့ ေျပာေနသူေတြ ၊ထိုးသာထိုးေနရတယ္ ေပါက္လည္းမေပါက္ဘူး လို့ ေျပာေနသူေတြအတြက္ ထီ ထိုးနည္းေလးတစ္ခု အျကံေပးခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမဲ စနစ္မွာေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲ စနစ္ပါရွိေနတဲ့အတြက္ မေပါက္မရွိ ထီထိုး နည္းရွိပါတယ္။ ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ စနစ္အရ အကၡရာ နဲ့ေရွ့ဂဏန္းနွစ္လံုးတူရင္ ငါးေသာင္းဆု ေပါက္တဲ့အတြက္ ထီထိုး မယ္ဆိုရင္ ေရွ့ဂဏန္းကို၁၀,၁၁ , ၁၂…..ကေန ၉၉…..ထိပါတဲ့ ( အရင္က မဂၤလာစံုတြဲေခၚတဲ့ မဂၤလာ စံုတြဲ ထီ) မဂၤလာ စံုတြဲ အတြဲ( ၉၀ ) ဝယ္ထိုးရင္ မေပါက္မရွိပါဘဲ။

ထီ လက္ကား ဆိုင္ ေတြမွာ သြားဝယ္ရင္မဂၤလာ စံုတြဲ တစ္တြဲ( အေစာင္ေလးဆယ္ )ကို ရွစ္ေထာင္နဲ့ရနိုင္ပါတယ္။အတြဲ ၉၀ဆိုေတာ့ ၇၂၀၀၀၀က်ပ္ေတာ့ ရင္းရမွာေပါ့။

လက္ရွိဆုမဲစနစ္အရ အဲ့ဒီ့ အတြဲ ၉၀ ထဲက ငါးေသာင္းဆု သံုးဆုက်ိန္းေသေပါက္ပါမယ္။ကိုယ့္ကံထူးရင္ ထူးသလိုထီဆုျကီးေတြလည္း ေပါက္နိုင္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ ထီထိုး ရင္ေပါက္ခ်င္သူမ်ား၊တစ္သက္မွာတစ္ခါေတာ့ ထီေပါက္ ခ်င္သူမ်ား က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့နည္းအတိုင္း ထီထိုးျကပါလို့ အျကံေပးအပ္ပါတယ္။

၇၂၀၀၀၀က်ပ္ ရင္းျပီး အနည္းဆံုးတစ္သိန္းခြဲျပန္ရမယ္၊ကံေကာင္းရင္ ဆုျကီး ေပါက္မယ္ဆိုေတာ့ ရင္းသင့္တယ္ထင္ပါတယ္…,,,,

ထီဆိုင္ ေတြမွာ အဲ့လိုမ်ိုးေတြတြဲျပီးေရာင္းျကတယ္လို့လည္း သိရပါတယ္။သူတို့ဆိုင္ေတြရဲ့အေခါ္ေတြကေတာ့အမ်ိုးမ်ိုးပါပဲ…တစ္ခ်ို့က အင္တာနက္ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ကြန္ပ်ူတာ ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ေပါ္ျပူလာထီ တဲ့။တစ္ခိ်ု့က ေပါက္မလြဲထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က အင္ထရာနက္ထီ တဲ့။တစ္ခ်ို့က ………………… တဲ့……

ကဲ…. မေပါက္မရွိ ထီထိုး နည္းေတာ့ေပးလိုက္ပါျပီ။အရင္းအနွီးမျပည့္စံုျကရင္လည္းစုေပါင္းစပ္ေပါင္းေလးေတာ့ထိုးျကည့္ျကေပါ့ေလ……..

ထီဆုျကီး ကံထူးသူမ်ားျဖစ္ျကပါေစလို့

ဆႏၵျပုရင္း….,,

#ထီေပါက္စဥ္ E.T.S | Every Time Story | www.everytimestory.com

Facebook Comments
80K Shares