အႀကိမ္(၂၃)ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တုိက္ရန္ (စ/ဆံုး) အျပည့္အစံု

44046
90K Shares

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္

အႀကိမ္(၂၃)ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တုိက္ရန္ (စ/ဆံုး) အျပည့္အစံု

ကဲ ထီတိုက္လို ့ရျပီေနာ္ ( 1 – 2 – 2019 ) ( ၂၃ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင္႔ပြဲ

ထီေပါက္စဥ္ စ/ဆံုး

 

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး

သိန္း ၁၀၀၀၀ ယ ၉၄၅၁၅၀ မိုးယံ

 

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

သိန္း ၅၀၀၀ ဍ ၈၆၆၅၈၇ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀၀ သ ၃၄၀၂၈၇

 

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း သံုးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း သံုးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

သိန္း ၃၀၀၀ ကဍ ၅၇၈၂၂၇

သိန္း ၃၀၀၀ န ၁၁၅၈၉၀ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀၀ ကခ ၁၂၈၈၃၆ မိုးယံ

 

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

သိန္း ၁၀၀၀ ကဎ ၈၄၀၅၂၇ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀၀ ခ ၁၁၇၁၀၄ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀၀ ယ ၂၆၁၅၈

သိန္ း ၁၀၀၀ ဂ ၆၃၄၅၁၃ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀၀ ဏ ၉၁၃၃၆၉ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀၀ ကင ၃၁၄၈၆၅

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀၀ လ ၂၂၆၀၄၉ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ စ ၆၀၉၉၇၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ တ ၃၃၉၆၈၀

သိန္း ၅၀၀ ကဒ ၄၉၆၅၀၈ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ င ၃၇၃၀၈၈

သိန္း ၅၀၀ သ ၉၅၆၀၆၉ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ခ ၁၈၅၄၈၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ဍ ၄၇၂၈၈၃ လမင္းၾကယ္စင္

သိန္း ၅၀၀ ကဇ ၇၉၁၅၇၆

သိန္း ၅၀၀ ဃ ၂၂၈၃၃၃ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ကည ၄၃၁၃၄၁

သိန္း ၅၀၀ ကဌ ၂၃၁၆၁၄ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ဍ ၃၄၄၁၀၂

သိန္း ၅၀၀ ကထ ၉၀၉၇၆၆

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၃၀၀ ဠ ၁၂၉၃၀၈

သိန္း ၃၀၀ ကဏ ၅၇၃၈၆၁ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဓ ၆၀၀၈၅၈ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ကဓ ၅၈၇၄၉၅ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ က ၉၄၄၄၁၄ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဇ ၁၆၉၇၀၂ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဃ ၅၄၂၇၃၂ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဠ ၅၈၀၈၈၃

သိန္း ၃၀၀ ည ၉၂၃၆၇၀ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဟ ၄၃၁၈၈၃ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ကတ ၃၁၈၀၁၉ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ရ ၉၈၁၆၁၆

သိန္း ၃၀၀ ဠ ၉၇၆၈၈၄ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဝ ၄၉၆၆၀၄

သိန္း ၃၀၀ ဖ ၄၉၇၅၁၁

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၁၀၀ ဝ ၁၅၈၅၂၄

သိန္း ၁၀၀ ဆ ၉၈၈၄၄၄ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကက ၄၀၈၁၈၄ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဓ ၆၈၅၀၉၄ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ဋ ၇၆၆၆၇၆

သိန္း ၁၀၀ က ၄၂၉၉၅၅

သိန္း ၁၀၀ ဆ ၅၇၁၃၆၇

သိန္း ၁၀၀ ကဒ ၄၉၄၆၂၅ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဒ ၇၄၀၅၀၄

သိန္း ၁၀၀ ဟ ၆၃၂၄၁၁ လမင္းၾကယ္စင္

သိန္း ၁၀၀ ရ ၄၇၈၃၀၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဎ ၈၆၈၅၁၈ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ င ၂၅၈၇၇၈

သိန္း ၁၀၀ ကထ ၃၆၆၁၉၀ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဒ ၅၉၂၀၃၁ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ဇ ၂၈၅၀၅၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဋ ၈၇၀၆၁၇

သိန္း ၁၀၀ ကဍ ၃၄၂၀၈၈ မိုးယံ

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀ ကထ ၁၆၆၃၂၁

သိန္း ၅၀ ယ ၃၂၆၁၉၇ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ သ ၃၈၃၄၃၀

သိန္း ၅၀ ကက ၄၁၄၀၅၄

သိန္း ၅၀ ကထ ၂၀၇၂၀၄ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဒ ၃၅၉၅၀၇

သိန္း ၅၀ ကဆ ၁၇၁၄၃၆ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဌ ၁၀၆၅၁၁

သိန္း ၅၀ ဘ ၅၀၅၀၅၁ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဒ ၂၇၄၂၅၆ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဓ ၃၁၈၄၀၇ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဆ ၉၀၇၂၁၀ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဝ ၁၂၅၇၉၁ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ဒ ၈၈၇၉၂၈

သိန္း ၅၀ အ ၇၅၀၀၇၃

သိန္း ၅၀ ဟ ၄၄၀၄၀၃

သိန္း ၅၀ ဂ ၇၆၀၈၈၂

သိန္း ၅၀ ကဂ ၈၃၉၄၆၂

သိန္း ၅၀ ကစ ၆၇၈၅၂၃ မိုးယံ

သိန္း ၅၀ ကဆ ၅၆၄၇၇၀ မိုးယံ

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၃၀ ဌ ၇၀၉၁၄၅ မိုးယံ

သိန္း ၃၀ ကတ ၄၆၉၁၃၈ မိုးယံ

သိန္း ၃၀ ကဈ ၆၁၉၆၇၇

သိန္း ၃၀ ယ ၆၃၄၀၅၃

သိန္း ၃၀ လ ၄၇၁၁၅၈ မိုးယံ

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

၁၀ သိန္း ကဋ ၈၈၇၈၂၂ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဇ ၅၁၂၂၂၀ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဏ ၉၇၇၅၉၀ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ယ ၆၉၂၉၆၁ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ခ ၉၀၃၁၀၂ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကည ၁၀၄၀၆၅ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဠ ၅၀၁၀၉၃

၁၀ သိန္း ယ ၈၅၅၆၂၈ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကဃ ၇၉၁၁၁၅

၁၀ သိန္း သ ၉၆၀၇၁၆ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဘ ၃၇၅၆၈၃

၁၀ သိန္း ကည ၃၁၈၃၉၂ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဖ ၇၄၅၀၈၀ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကဏ ၇၈၃၅၂၂ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဎ ၇၂၈၃၆၈

၁၀ သိန္း ဖ ၅၁၇၇၁၆ မိုးယံ

၁၀ သိန္း က ၉၅၂၆၁၁ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကဈ ၇၁၉၇၅၇

၁၀ သိန္း ဓ ၄၀၄၄၅၇ မိုးယံ

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဒ ၁၄၀၈၆

လ ၈၁၆၂၇

ဆ ၆၆၇၉၄

ဝ ၁၁၀၂၅

ကက ၂၀၅၂၄

ဃ ၆၂၉၅၆

ကက ၅၄၇၅၆

ဗ ၆၇၈၃၅

ကဌ ၄၄၉၁၀

ဗ ၉၁၇၀၃

န ၉၈၀၂၃

ကထ ၈၈၈၆၂

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ပ ၃၀၀၁

ကဋ ၇၈၃၄

ကဎ ၃၅၀၈

ည ၁၂၂၄

ဒ ၇၄၄၃

ဠ ၆၅၁၉

ကဋ ၄၉၃၁

ဖ ၂၁၄၅

စ ၁၀၁၈

ဗ ၃၅၄၄

ဎ ၅၂၀၈

ထ ၂၀၂၅

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ည ၉၇၅

ကခ ၅၅၀

ည ၁၁၂

ည ၄၉၅

ကဓ ၃၅၆

ကင ၅၀၃

ကဎ ၄၆၉

ဝ ၁၃၂

ကင ၁၆၇

အ ၆၉၁

ကဒ ၂၅၂

မ ၈၉၈

ကဍ ၇၆၄

ကက ၆၀၁

 

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကတ ၆၀

ကထ ၂၂

ကဂ ၉၁

ကထ ၈၄

ဏ ၆၉

ဒ ၄၀

ကစ ၅၄

င ၁၄

က ၅၆

ကတ ၄၄

တ ၄၀

ထီတိုက္ၾကပါေနာ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ သိန္းေျခာက္ေသာင္းမထုတ္ပါ

အမ်ားနစ္နာမႈမ႐ွိေအာင္ like&share ထီေပါက္စဥ္ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖင့္ျပန္တိုက္ပါ

၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ။ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ။ (၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ျပီး

(၂၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲက ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ထီအတြက္ အျမင့္ဆုံးဆုအျဖစ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ျပီး ၅၀၀က်ပ္တန္ထီအတြက္ အျမင့္ဆုံးဆုမွာမူ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ထီစာအုပ္ေရာင္းရေငြအေပၚ ခြဲေ၀ခ်ီးျမွင့္မည့္ ဆုမဲစာရင္းမ်ားကိုလည္း ထီဖြင့္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ထပ္မံေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထီတိုက္ရတာ အဆင္ေျပမယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္….ေနာက္လ ေတ ြလည္း အခုလိုပဲ အ လ ြယ္ တကူ ထီတိုက္လို ့ရ ေအာင္ ဒီ Page ေလးမွာ တင္ေပးသ ြားပါ့မယ္ခင္ဗ် :D…..ေက်းဇူးျပဳျပီး Page ကို လိုက္ခ္ လုပ္ျပီး SeeFirst လုပ္ထားဖို ့လံုးဝမေမ့ပါနဲ႔ေနာ္ 😀

#ထီေပါက္စဥ္ E.T.S | Every Time Story | www.everytimestory.com

Facebook Comments
90K Shares