ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေၾကျငာခ်က္

13944

ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေၾကျငာခ်က္

၁ ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားတြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္္တစုိက္ ဦးတည္သည္ ”ဟုခ်မွတ္ထားျခင္း ။ ။ ပုဒ္မ – ၆ (စ)

၂ ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ” စစ္ေရးအျမင္ရွိရမည္ ”ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း ။ ။ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ )

၃။ ဥပေဒေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကအမည္စာရင္းတင္သြင္းမည့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏွုန္း ပါ၀င္ေနျခင္း ။ပုဒ္မ – ၁၀၉ (ခ) ၊ ၁၄၁ (ခ) ၊ ၁၆၁ (ဃ)

၄ ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ခန္.အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏွုတ္ထြက္ပီး ျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားၿပီး ကာကြယ္ေရး ၊ ျပည္ထဲေရး ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ခန္႔အပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အျငိမ္းစားယူရန္ (သုိ.မဟုတ္ )ႏွုတ္ထြက္ရန္မလုိဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း ။ ပုဒ္မ – ၁၀၉ (ခ) ၊ ၁၄၁ (ခ) ၊၁၆၁ (ဃ )

၅ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္.အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်င္းၿပီးကာကြယ္ေရး ၊ ျပည္ထဲေရး ၊နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကရယူျခင္း ။ ။ ပုဒ္မ – ၂၃၂ (ခ) (၂ )

၆ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏုိင္ပါကျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ပုဂၢဳိလ္အားျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေစရ ။ ။ ပုဒ္မ – ၂၃၂ (ဃ)

၇ ။ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရမည့္ တပ္မေတာ္သား ၀န္ႀကီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးတုိ.ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွႏွုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ – ၂၃၅ ( ဂ ) ( ၂ )

၈ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၊ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတုိ႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္တင္သြင္းမည္. တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း ။ ။ပုဒ္မ ၂၆၂ (က ) ( ၂ ) ၊( ခ )ပုဒ္မ – ၂၆၄ ( ခ ) ( ၁ ) ( ၂ )

၉ ။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီကုိ ( ၁၁ ) ဦးျဖင့္ ဖြဲ.စည္းထားရာဒုတိယ သမၼတ ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ၊စုစုေပါင္း ( ၆ ) ဦးတုိ႔ျဖင့္ မဲအမ်ားစုကုိ တပါတည္း ယူထားျခင္း ။ ပုဒ္မ – ၂၀၁

၁၀ ။ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားလုံးကုိ လြပ္လပ္စြာ စီမံ ခန္႔ခြဲ စီရင္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနျခင္း ။

၁၁ ။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ.အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည္ဟုထည့္သြင္းထားျခင္း ။ ပုဒ္မ – ၃၃၈

၁၂ ။ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္အာဏာကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ာညးႏွင့္အညီ ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိျခင္း

၁၃ ။ ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရခုိင္ႏွုန္း ေက်ာ္မွ ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရမည္ဟု မည္သုိ႔မွ် ျပင္ဆင္ခြင့္မရေအာင္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ။ ပုဒ္မ – ၄၃၆

၁၄ ။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ယင္း၏လုပ္ငန္း၀တၱရားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္တင္ျပလာပါက ထပ္ေဆာင္းခြင့္ျပဳကာလ ( ၆ ) လခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ ။ထပ္ဆင့္တုိးေပးခ်ိန္ ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ( ၆ ) လေပးႏုိင္သည္ ။ ႏွစ္ျကိမ္ထိေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အႏၱရာယ္အလြန္ႀကီးမားသည့္ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားျခင္းမ်ား ပါရွိေနျခင္း။ပုဒ္မ – ၄၂၁ (ခ ) ၄၂၅စသည္တုိ.ျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ရမည္ဟူေသာဒီမုိကေရစီမူမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိဘဲ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားသည္ကုိ ေတြ.ရသည္ ။

Unicode Font

ပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကြေငြာချက်

၁ ။ နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံမူများတွင် “နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို အစဉ်တစိုက် ဦးတည်သည် ”ဟုချမှတ်ထားခြင်း ။ ။ ပုဒ်မ – ၆ (စ)

၂ ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုသမ္မတများ၏ အရည်အချင်းများတွင် ” စစ်ရေးအမြင်ရှိရမည် ”ဟူသော အချက်ကို ထည့်သွင်းထားခြင်း ။ ။ ပုဒ်မ ၅၉ (ဃ )

၃။ ဥပဒေရေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမည်စာရင်းတင်သွင်းမည့် တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေခြင်း ။ပုဒ်မ – ၁၀၉ (ခ) ၊ ၁၄၁ (ခ) ၊ ၁၆၁ (ဃ)

၄ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများအဖြစ်ခန်.အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ပီး ဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ထားပြီး ကာကွယ်ရေး ၊ ပြည်ထဲရေး ၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနများအတွက်ခန့်အပ်ထားသော တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များကို အငြိမ်းစားယူရန် (သို.မဟုတ် )နှုတ်ထွက်ရန်မလိုဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း ။ ပုဒ်မ – ၁၀၉ (ခ) ၊ ၁၄၁ (ခ) ၊၁၆၁ (ဃ )

၅ ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ ခန်.အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျင်းပြီးကာကွယ်ရေး ၊ ပြည်ထဲရေး ၊နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနများအတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံမှ သင့်လျော်သည့် တပ်မတော်သားများ၏ အမည်စာရင်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကရယူခြင်း ။ ။ ပုဒ်မ – ၂၃၂ (ခ) (၂ )

၆ ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ အရည်အချင်းများနှင့် မပြည့်စုံကြောင်း အထင်အရှား မပြနိုင်ပါကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခွင့်မရှိစေရ ။ ။ ပုဒ်မ – ၂၃၂ (ဃ)

၇ ။ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ရမည့် တပ်မတော်သား ဝန်ကြီး ဒုတိယဝန်ကြီးတို.နှင့်ပတ်သက်လျှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
ပုဒ်မ – ၂၃၅ ( ဂ ) ( ၂ )

၈ ။ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ပြည်ထောင်စု ၊ တိုင်းဒေသကြီး ၊ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုတို့တွင်လည်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်တင်သွင်းမည်. တပ်မတော်သားများ ပါဝင်နေခြင်း ။ ။ပုဒ်မ ၂၆၂ (က ) ( ၂ ) ၊( ခ )ပုဒ်မ – ၂၆၄ ( ခ ) ( ၁ ) ( ၂ )

၉ ။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီကို ( ၁၁ ) ဦးဖြင့် ဖွဲ.စည်းထားရာဒုတိယ သမ္မတ ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၊ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ၊
စုစုပေါင်း ( ၆ ) ဦးတို့ဖြင့် မဲအများစုကို တပါတည်း ယူထားခြင်း ။ ပုဒ်မ – ၂၀၁

၁၀ ။ တပ်မတော်သည် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးကို လွပ်လပ်စွာ စီမံ ခန့်ခွဲ စီရင် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိနေခြင်း ။

၁၁ ။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းအားလုံးသည် တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိရမည်ဟုထည့်သွင်းထားခြင်း ။ ပုဒ်မ – ၃၃၈

၁၂ ။ အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်လာလျှင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည်အာဏာကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်မျာညးနှင့်အညီ ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိခြင်း

၁၃ ။ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ၇၅ ရခိုင်နှုန်း ကျော်မှ ပြင်ဆင်ရန် သဘောတူလက်ခံပြီးနောက် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရမည်ဟု မည်သို့မျှ ပြင်ဆင်ခွင့်မရအောင် သတ်မှတ်ထားခြင်း ။ ပုဒ်မ – ၄၃၆

၁၄ ။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ယင်း၏လုပ်ငန်းဝတ္တရားများ ဆောင်ရွက်ရန်မပြီးပြတ်သေးကြောင်း အထောက်အထားနှင့်တင်ပြလာပါက ထပ်ဆောင်းခွင့်ပြုကာလ ( ၆ ) လခွင့်ပြုနိုင်သည် ။ထပ်ဆင့်တိုးပေးချိန် နောက်ထပ်တကြိမ် ( ၆ ) လပေးနိုင်သည် ။ နှစ်ကြိမ်ထိပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟူသော အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားသည့် တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားခြင်းများ ပါရှိနေခြင်း။ပုဒ်မ – ၄၂၁ (ခ ) ၄၂၅စသည်တို.ဖြင့် အချုပ်အခြာ အာဏာသည် ပြည်သူလူထုထံမှ ဆင်းသက်ရမည်ဟူသောဒီမိုကရေစီမူများနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသည်ကို တွေ.ရသည် ။

Facebook Comments
72K Shares