အႀကိမ္(၂၂)ေျမာက္ 2019 သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တုိက္ရန္ (စ/ဆံုး) အျပည့္အစံု

35744
50K Shares

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္

အႀကိမ္(၂၁)ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တုိက္ရန္ (စ/ဆံုး) အျပည့္အစံု

ကဲ ထီတိုက္လို ့ရျပီေနာ္ ( 1 – 1 – 2019 ) ( ၂၂ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင္႔ပြဲ

ထီေပါက္စဥ္ စ/ဆံုး

 

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး

င ၈၂၀၁၃၆

 

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

ကဏ ၅၃၇၁၆၆

က ၇၁၈၁၄၁

 

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း သံုးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း သံုးေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

တ ၂၂၃၈၆၆

င ၇၁၄၉၂၀

ခ ၃၀၂၀၁၇

 

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ဆုႀကီးမ်ား

ဂ ၃၂၃၇၉၃

ဘ ၁၂၆၁၉၅

ကဒ ၃၀၁၆၁၅

ဇ ၃၇၄၆၆၉

ကစ် ၄၄၇၆၁၀

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀၀ ဠ ၂၄၀၆၉၈ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ယ ၅၆၅၄၅၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ မ ၂၂၄၇၃၀

သိန္း ၅၀၀ ကင ၁၁၅၈၁၈ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ကဍ ၇၃၆၃၉၉

သိန္း ၅၀၀ ဈ ၁၃၀၆၂၂ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ဖ ၂၆၂၀၆၈

သိန္း ၅၀၀ ဘ ၃၃၄၃၉၁

သိန္း ၅၀၀ ဝ ၈၃၆၆၉၉

သိန္း ၅၀၀ ဘ ၇၃၉၂၄၈

သိန္း ၅၀၀ ကခ ၄၆၈၃၈၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ င ၅၃၂၂၄၃

သိန္း ၅၀၀ ဏ ၇၀၇၉၈၃

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၃၀၀ ကဏ ၁၂၆၄၅၇ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဍ ၂၈၆၄၇၂

သိန္း ၃၀၀ ည ၆၆၆၈၂၆

သိန္း ၃၀၀ ဝ ၂၆၁၃၉၇ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဌ ၁၃၈၁၄၃

သိန္း ၃၀၀ ဠ ၃၃၅၃၁၉

သိန္း ၃၀၀ လ ၇၇၂၇၃၁

သိန္း ၃၀၀ လ ၆၁၀၀၀၂ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ သ ၅၂၅၄၅၀ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ယ ၂၆၄၁၅၁

သိန္း ၃၀၀ လ ၉၂၈၇၅၅

သိန္း ၃၀၀ ဌ ၄၇၉၄၉၉

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၁၀၀ ကဎ ၃၇၄၂၁၇ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ လ ၇၆၁၇၀၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ အ ၄၀၉၆၂၄ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဋ ၃၆၆၄၀၀ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ဟ ၂၅၂၇၈၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ အ ၈၅၇၁၇၂

သိန္း ၁၀၀ စ ၇၀၇၇၈၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကင ၄၈၉၀၉၈

သိန္း ၁၀၀ သ ၁၇၄၇၃၁

သိန္း ၁၀၀ ကဇ ၂၂၄၃၀၆

သိန္း ၁၀၀ ရ ၉၅၀၂၀၇

သိန္း ၁၀၀ ဘ ၉၈၉၄၀၇ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဋ ၃၈၇၂၈၃

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

၅၀ သိန္း ထ ၆၁၅၅၇၆ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကည ၆၂၄၀၀၆ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကဇ ၄၇၄၉၇၉

၅၀ သိန္း အ ၂၅၀၃၁၈ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကဃ ၈၃၈၁၇၁ မိုးယံ

၅၀ သိန္း အ ၅၃၈၁၈၅

၅၀ သိန္း ခ ၂၆၉၈၄၇ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကဈ ၄၂၇၁၀၆

၅၀ သိန္း ကဍ ၅၄၇၉၆၅

၅၀ သိန္း သ ၅၅၉၉၉၄ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကစ ၇၈၆၁၇၅

၅၀ သိန္း ဝ ၆၈၈၈၃၁ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကခ ၈၈၈၄၃၂ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ဈ ၃၃၁၄၀၉ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကင ၃၄၉၆၂၇

၅၀ သိန္း ဎ ၂၄၆၆၆၁

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀ ဆုမဲမ်ား

၃၀ သိန္း က ၂၂၃၈၇၈

၃၀ သိန္း ည ၉၃၅၆၅၈

၃၀သိန္း ည ၈၁၈၁၁၆

၃၀ သိန္း စ ၂၀၅၆၇၄

၃၀ သိန္း ဇ ၉၁၈၀၀၃ မိုးယံ

၃၀ သိန္း ကဆ ၅၀၇၅၁၁

၃၀ သိန္း ည ၇၂၈၅၁၅

၃၀ သိန္း င ၉၅၇၀၃၈ မိုးယံ

၃၀ သိန္း စ ၉၉၅၈၄၉

၃၀ သိန္း သ ၉၈၅၇၉၆

၃၀ သိန္း ကခ ၈၄၄၂၈၁ မိုးယံ

၃၀ သိန္း င ၆၇၈၃၉၄ မိုးယံ

၃၀ သိန္း ကဂ ၉၁၉၈၄၃ မိုးယံ

၃၀ သိန္း ရ ၄၃၅၆၂၇ မိုးယံ

၃၀ သိန္း ည ၅၈၁၂၆၀

၃၀ သိန္း ကဂ ၈၈၀၂၆၃

၃၀ သိန္း ဌ ၄၀၀၁၁၀ မိုးယံ

၃၀ သိန္း က ၆၆၂၃၅၉

၃၀ သိန္း ကဎ ၈၀၄၉၅၄

၃၀ သိန္း ဘ ၃၉၁၁၂၉

၃၀ သိန္း တ ၆၇၄၈၈၃

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၁၀သိန္း ဆုမဲမ်ား

၁၀ သိန္း ဒ ၃၃၈၃၂၅

၁၀ သိန္း န ၈၇၈၅၈၈

၁၀ သိန္း ကထ ၁၉၄၅၃၈

၁၀ သိန္း ကစ ၄၈၃၅၀၄

၁၀ သိန္း ဆ ၆၈၈၁၅၃ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ခ ၃၂၂၉၉၁ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကင ၁၉၄၃၅၄

၁၀ သိန္း ပ ၇၅၈၄၀၈

၁၀ သိန္း ဘ ၈၁၄၈၈၆

၁၀ သိန္း ကဈ ၃၅၂၇၀၇ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဃ ၄၂၂၄၉၁ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကခ ၅၄၅၄၁၆ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ဇ ၆၀၆၆၄၀

၁၀ သိန္း ဍ ၉၃၇၈၀၇ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ခ ၁၁၄၁၈၄ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကခ ၅၃၉၇၂၃ မိုးယံ

၁၀ သိန္း သ ၇၈၅၉၂၂ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကဇ ၂၅၃၀၉၃ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ရ ၁၃၇၆၆၆

၁၀ သိန္း တ ၄၀၁၉၃၀ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကတ ၉၆၅၀၈၅ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကဂ ၄၆၇၆၃၈

၁၀ သိန္း ကစ ၉၂၀၂၇၇ မိုးယံ

၁၀ သိန္း ကဍ ၁၈၉၈၂၆ မိုးယံ

၁၀ သိန္း က ၁၉၅၄၆၉ မိုးယံ

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကတ ၇၂၀၅၈

ကတ ၉၉၁၂၆

ကစ ၉၂၀၀၅

ဍ ၅၃၅၇၆

ဖ ၆၃၃၀၂

ထ ၆၀၇၉၅

ဠ ၇၇၅၀၆

ထ ၄၃၉၁၆

န ၆၃၆၇၉

သ ၁၃၇၆၄

ဂ ၂၁၈၂၆

ဆ ၉၃၆၃၁

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဖ ၃၉၂၂

ကဋ ၉၁၀၀

ဗ ၇၂၂၂

ဍ ၅၄၅၈

မ ၃၆၄၅

ဆ ၈၅၆၃

ကဇ ၁၁၆၀

ဏ ၈၆၉၀

တ ၆၁၈၈

ကထ ၆၇၉၄

ကဌ ၇၂၀၈

ဏ ၉၃၄၃

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကတ ၇၄၄

န ၇၈၁

ကက ၂၇၁

ဓ ၈၄၃

ဎ ၇၇၀

လ ၆၀၀

ကက ၉၃၃

န ၉၃၃

ခ ၃၂၆

ဍ ၂၇၅

စ ၄၀၉

ဖ ၇၀၄

ကစ ၂၁၉

ဃ ၁၈၈

 

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကဌ ၇၃

စ် ၆၃

ကဌ ၂၆

ဂ ၇၄

ဌ ၂၉

ကက ၇၀

ဂ ၉၂

ကဋ ၂၇

ကဏ ၉၀

ကစ ၄၄

ကစ် ၃၈

ကဆ ၆၉

 

ထီတိုက္ရတာ အဆင္ေျပမယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္….ေနာက္လေတြလည္း အခုလိုပဲ အလြယ္ တကူ ထီတိုက္လို ့ရေအာင္ ဒီ Page ေလးမွာ တင္ေပးသြားပါ့မယ္ခင္ဗ် :D…..ေက်းဇူးျပဳျပီး Page ကို လိုက္ခ္ လုပ္ျပီး SeeFirst လုပ္ထားဖို ့လံုးဝမေမ့ပါနဲ႔ေနာ္ 😀

#ထီေပါက္စဥ္ E.T.S | Every Time Story | www.everytimestory.com

Facebook Comments
50K Shares