အႀကိမ္(၂၁)ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တုိက္ရန္ (စ/ဆံုး) အျပည့္အစံု

48188
61K Shares

အႀကိမ္(၂၁)ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္း ထီေပါက္စဥ္တုိက္ရန္ (စ/ဆံုး) အျပည့္အစံု

ကဲ ထီတိုက္လို ့ရျပီေနာ္ ( 1 – 12 – 2018 ) ( ၂၁ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင္႔ပြဲ

ထီေပါက္စဥ္ စ/ဆံုး

 

သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး

သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး

ဎ ၃၉၃၀၂၀

 

သိန္း ငါးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

သိန္း ငါးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

ကဂ ၅၈၈၂၉၀ မိုးယံ

ဒ ၇၅၂၅၈၀

 

သိန္းသုံးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

သိန္းသုံးေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

ဓ ၄၆၃၀၃၃ မိုးယံ

ကဆ ၈၀၀၉၆၆

ကဋ ၈၄၅၀၂၂ မိုးယံ

 

သိန္းတစ္ေထာင္ဆုႀကီးမ်ား

 

ရ ၅၉၄၈၁၇

သ ၉၉၅၃၂၉ မိုးယံ

ဖ ၇၇၈၈၆၅

ကထ ၂၃၃၀၇၇ မိုးယံ

ထ ၅၁၇၇၀၆ မိုးယံ

 

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၅၀၀ ဠ ၂၄၀၆၉၈ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ယ ၅၆၅၄၅၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ မ ၂၂၄၇၃၀

သိန္း ၅၀၀ ကင ၁၁၅၈၁၈ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ကဍ ၇၃၆၃၉၉

သိန္း ၅၀၀ ဈ ၁၃၀၆၂၂ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ ဖ ၂၆၂၀၆၈

သိန္း ၅၀၀ ဘ ၃၃၄၃၉၁

သိန္း ၅၀၀ ဝ ၈၃၆၆၉၉

သိန္း ၅၀၀ ဘ ၇၃၉၂၄၈

သိန္း ၅၀၀ ကခ ၄၆၈၃၈၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀ င ၅၃၂၂၄၃

သိန္း ၅၀၀ ဏ ၇၀၇၉၈၃

 

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၃၀၀ ကဏ ၁၂၆၄၅၇ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဍ ၂၈၆၄၇၂

သိန္း ၃၀၀ ည ၆၆၆၈၂၆

သိန္း ၃၀၀ ဝ ၂၆၁၃၉၇ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ဌ ၁၃၈၁၄၃

သိန္း ၃၀၀ ဠ ၃၃၅၃၁၉

သိန္း ၃၀၀ လ ၇၇၂၇၃၁

သိန္း ၃၀၀ လ ၆၁၀၀၀၂ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ သ ၅၂၅၄၅၀ မိုးယံ

သိန္း ၃၀၀ ယ ၂၆၄၁၅၁

သိန္း ၃၀၀ လ ၉၂၈၇၅၅

သိန္း ၃၀၀ ဌ ၄၇၉၄၉၉

 

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၁၀၀ ကဎ ၃၇၄၂၁၇ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ လ ၇၆၁၇၀၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ အ ၄၀၉၆၂၄ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဋ ၃၆၆၄၀၀ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ဟ ၂၅၂၇၈၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ အ ၈၅၇၁၇၂

သိန္း ၁၀၀ စ ၇၀၇၇၈၂ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကင ၄၈၉၀၉၈

သိန္း ၁၀၀ သ ၁၇၄၇၃၁

သိန္း ၁၀၀ ကဇ ၂၂၄၃၀၆

သိန္း ၁၀၀ ရ ၉၅၀၂၀၇

သိန္း ၁၀၀ ဘ ၉၈၉၄၀၇ မိုးယံ

သိန္း ၁၀၀ ကဋ ၃၈၇၂၈၃

 

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆုမဲမ်ား

၅၀ သိန္း ထ ၆၁၅၅၇၆ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကည ၆၂၄၀၀၆ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကဇ ၄၇၄၉၇၉

၅၀ သိန္း အ ၂၅၀၃၁၈ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကဃ ၈၃၈၁၇၁ မိုးယံ

၅၀ သိန္း အ ၅၃၈၁၈၅

၅၀ သိန္း ခ ၂၆၉၈၄၇ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကဈ ၄၂၇၁၀၆

၅၀ သိန္း ကဍ ၅၄၇၉၆၅

၅၀ သိန္း သ ၅၅၉၉၉၄ မိုးယံ

၅၀ သိန္း ကစ ၇၈၆၁၇၅

 

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကဂ ၂၆၆၆၈

လ ၃၄၄၂၄

ရ ၆၉၆၁၀

ပ ၉၇၁၃၄

ဌ ၂၈၉၈၄

ဍ ၈၇၂၁၂

က ၅၇၁၂၈

လ ၉၈၄၆၇

ကဂ ၂၂၃၅၃

က ၂၅၁၀၇

 

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကစ် ၂၃၁၇

ဆ ၂၆၇၂

ဓ ၆၃၁၁

ကဏ ၅၁၈၈

ဇ ၃၇၅၇

မ ၇၁၈၀

ကဍ ၁၃၉၉

ခ ၂၇၈၉

ဘ ၈၆၆၂

ကဆ ၉၇၄၆

 

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဎ ၈၃၂

ဎ ၃၄၂

ဃ ၂၀၅

ကစ ၉၇၁

စ ၈၆၅

သ ၄၃၆

ဏ ၃၇၄

ကစ် ၄၃၈

င ၁၀၃

ရ ၈၅၅

ကဎ ၁၆၉

ပ ၉၃၁

စ် ၅၉၀

 

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကဂ ၄၄

ဆ ၉၂

တ ၉၀

ဍ ၉၄

ဒ ၇၀

စ ၉၅

ကခ ၁၅

ဆ ၉၉

ကဆ ၁၇

စ ၅၇

တ ၉၄

ဋ ၁၄

 

ထီတိုက္ရတာ အဆင္ေျပမယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္….ေနာက္လေတြလည္း အခုလိုပဲ အလြယ္ တကူ ထီတိုက္လို ့ရေအာင္ ဒီ Page ေလးမွာ တင္ေပးသြားပါ့မယ္ခင္ဗ် :D…..ေက်းဇူးျပဳျပီး Page ကို လိုက္ခ္ လုပ္ျပီး SeeFirst လုပ္ထားဖို ့လံုးဝမေမ့ပါနဲ႔ေနာ္ 😀

#ထီေပါက္စဥ္

 

Unicode Font

အကြိမ်(၂၁)မြောက် သိန်းတစ်သောင်း ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန် (စ/ဆုံး) အပြည့်အစုံ

ကဲ ထီတိုက်လို့ရပြီနော် ( 1 – 12 – 2018 ) ( ၂၁ ) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းထီဖွင့်ပွဲ

ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး

 

သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး

သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး

ဎ ၃၉၃၀၂၀

 

သိန်း ငါးထောင်ဆုကြီးများ

သိန်း ငါးထောင်ဆုကြီးများ

ကဂ ၅၈၈၂၉၀ မိုးယံ

ဒ ၇၅၂၅၈၀

 

သိန်းသုံးထောင်ဆုကြီးများ

သိန်းသုံးထောင်ဆုကြီးများ

ဓ ၄၆၃၀၃၃ မိုးယံ

ကဆ ၈၀၀၉၆၆

ကဋ ၈၄၅၀၂၂ မိုးယံ

 

သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီးများ

ရ ၅၉၄၈၁၇

သ ၉၉၅၃၂၉ မိုးယံ

ဖ ၇၇၈၈၆၅

ကထ ၂၃၃၀၇၇ မိုးယံ

ထ ၅၁၇၇၀၆ မိုးယံ

 

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုမဲများ

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုမဲများ

သိန်း ၅၀၀ ဠ ၂၄၀၆၉၈ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀ ယ ၅၆၅၄၅၅ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀ မ ၂၂၄၇၃၀

သိန်း ၅၀၀ ကင ၁၁၅၈၁၈ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀ ကဍ ၇၃၆၃၉၉

သိန်း ၅၀၀ ဈ ၁၃၀၆၂၂ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀ ဖ ၂၆၂၀၆၈

သိန်း ၅၀၀ ဘ ၃၃၄၃၉၁

သိန်း ၅၀၀ ဝ ၈၃၆၆၉၉

သိန်း ၅၀၀ ဘ ၇၃၉၂၄၈

သိန်း ၅၀၀ ကခ ၄၆၈၃၈၅ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀ င ၅၃၂၂၄၃

သိန်း ၅၀၀ ဏ ၇၀၇၉၈၃

 

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ဆုမဲများ

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ဆုမဲများ

သိန်း ၃၀၀ ကဏ ၁၂၆၄၅၇ မိုးယံ

သိန်း ၃၀၀ ဍ ၂၈၆၄၇၂

သိန်း ၃၀၀ ည ၆၆၆၈၂၆

သိန်း ၃၀၀ ဝ ၂၆၁၃၉၇ မိုးယံ

သိန်း ၃၀၀ ဌ ၁၃၈၁၄၃

သိန်း ၃၀၀ ဠ ၃၃၅၃၁၉

သိန်း ၃၀၀ လ ၇၇၂၇၃၁

သိန်း ၃၀၀ လ ၆၁၀၀၀၂ မိုးယံ

သိန်း ၃၀၀ သ ၅၂၅၄၅၀ မိုးယံ

သိန်း ၃၀၀ ယ ၂၆၄၁၅၁

သိန်း ၃၀၀ လ ၉၂၈၇၅၅

သိန်း ၃၀၀ ဌ ၄၇၉၄၉၉

 

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုမဲများ

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုမဲများ

သိန်း ၁၀၀ ကဎ ၃၇၄၂၁၇ မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀ လ ၇၆၁၇၀၂ မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀ အ ၄၀၉၆၂၄ မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀ ကဋ ၃၆၆၄၀၀ မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀ ဟ ၂၅၂၇၈၂ မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀ အ ၈၅၇၁၇၂

သိန်း ၁၀၀ စ ၇၀၇၇၈၂ မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀ ကင ၄၈၉၀၉၈

သိန်း ၁၀၀ သ ၁၇၄၇၃၁

သိန်း ၁၀၀ ကဇ ၂၂၄၃၀၆

သိန်း ၁၀၀ ရ ၉၅၀၂၀၇

သိန်း ၁၀၀ ဘ ၉၈၉၄၀၇ မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀ ကဋ ၃၈၇၂၈၃

 

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုမဲများ

(၂၁)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုမဲများ

၅၀ သိန်း ထ ၆၁၅၅၇၆ မိုးယံ

၅၀ သိန်း ကည ၆၂၄၀၀၆ မိုးယံ

၅၀ သိန်း ကဇ ၄၇၄၉၇၉

၅၀ သိန်း အ ၂၅၀၃၁၈ မိုးယံ

၅၀ သိန်း ကဃ ၈၃၈၁၇၁ မိုးယံ

၅၀ သိန်း အ ၅၃၈၁၈၅

၅၀ သိန်း ခ ၂၆၉၈၄၇ မိုးယံ

၅၀ သိန်း ကဈ ၄၂၇၁၀၆

၅၀ သိန်း ကဍ ၅၄၇၉၆၅

၅၀ သိန်း သ ၅၅၉၉၉၄ မိုးယံ

၅၀ သိန်း ကစ ၇၈၆၁၇၅

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၃ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၅ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၃ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၅ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ကဂ ၂၆၆၆၈

လ ၃၄၄၂၄

ရ ၆၉၆၁၀

ပ ၉၇၁၃၄

ဌ ၂၈၉၈၄

ဍ ၈၇၂၁၂

က ၅၇၁၂၈

လ ၉၈၄၆၇

ကဂ ၂၂၃၅၃

က ၂၅၁၀၇

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၂ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၄ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၂ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၄ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ကဈ ၂၃၁၇

ဆ ၂၆၇၂

ဓ ၆၃၁၁

ကဏ ၅၁၈၈

ဇ ၃၇၅၇

မ ၇၁၈၀

ကဍ ၁၃၉၉

ခ ၂၇၈၉

ဘ ၈၆၆၂

ကဆ ၉၇၄၆

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၁ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၃ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၁ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၃ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ဎ ၈၃၂

ဎ ၃၄၂

ဃ ၂၀၅

ကစ ၉၇၁

စ ၈၆၅

သ ၄၃၆

ဏ ၃၇၄

ကဈ ၄၃၈

င ၁၀၃

ရ ၈၅၅

ကဎ ၁၆၉

ပ ၉၃၁

ဈ ၅၉၀

 

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၅ သောင်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၂ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၅ သောင်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၂ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )

ကဂ ၄၄

ဆ ၉၂

တ ၉၀

ဍ ၉၄

ဒ ၇၀

စ ၉၅

ကခ ၁၅

ဆ ၉၉

ကဆ ၁၇

စ ၅၇

တ ၉၄

ဋ ၁၄

ထီတိုက်ရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်….နောက်လတွေလည်း အခုလိုပဲ အလွယ် တကူ ထီတိုက်လို့ရအောင် ဒီ Page လေးမှာ တင်ပေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျ :D…..ကျေးဇူးပြုပြီး Page ကို လိုက်ခ် လုပ်ပြီး SeeFirst လုပ်ထားဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော် 😀

#ထီပေါက်စဉ်

Facebook Comments
61K Shares