ကိုဗစ္ ၁၉ ပိုးေတြ႕ရွိသူကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အိုးေဝေလး ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ အစစ္ေဆးခံ

ကိုဗစ္ ၁၉ ပိုးေတြ႕ရွိသူကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အိုးေဝေလး ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ အစစ္ေဆးခံ

7K Shares

ကိုဗစ္ ၁၉ ပိုးေတြ႕ရွိသူကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အိုးေဝေလး ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ အစစ္ေဆးခံ

Covid 19 ပိုးေတြ႕ရွိသူကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အိုးေဝ ေလး ကိုယ္တိုင္လာေရာက္အစစ္ေဆးခံ သုံးဘီးပိုးသတ္ေဆးဖ်န္း။

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Fighting ပါ။ ပိုးေတြ႕သူနဲ႔အတူစီးလာခဲ့တဲ့ ခိုင္မႏၲေလးကားေပၚပါယာဥ္ေမာင္း၊ယာဥ္ေနာက္လိုက္နဲ႔ခရီးသည္မ်ား အိုးေဝ သမားေလးလိုသတၱိမရွိၾကဘူးလား ?

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

7K Shares
7K Shares
Share7K