ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ဆံုးပါးသြားတဲ့ ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းေလးရဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိသားစု

E.T.S

Every Time Story

local new

ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ဆံုးပါးသြားတဲ့ ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းေလးရဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိသားစု

tehfewwrgwerfer 3

ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ဆံုးပါးသြားတဲ့ ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းေလးရဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိသားစု

tehfewwrgwerfer 3

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ DSTA ေက်ာင္းအုပ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိတို႔ ဒဏ္ရာရရွိသြားျပီး ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။

tehfewwrgwerfer 5
tehfewwrgwerfer 4

ယေန႔ မနက္ပိုင္း (၅) နာရီေက်ာ္ခန္႔က စတင္ျပီး ေနရာ (၅) ေနရာလံုးကို ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲဟာ ယခုအခ်ိန္ထိ ပစ္ခတ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

tehfewwrgwerfer 1
tehfewwrgwerfer 2

ထုိပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဆံုးပါးသြားျပီး သူ႔အားမွီခိုေနၾကတဲ့ မိသားစုမ်ား က်န္ရွိေနခဲ့တာကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ၾကားသိရတာျဖစ္ပါတယ္။

Facebook Comments
1K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

1K Shares
Tweet
Share1K