အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းေခၚသြားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ အျပည့္အစံု

E.T.S

Every Time Story

local new

အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းေခၚသြားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ အျပည့္အစံု

Annotation 2019 08 15 2309d29

အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းေခၚသြားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ အျပည့္အစံု

Annotation 2019 08 15 2309d29

TNLA၊ AA ၊ MNDAA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ေနာင္ခ်ဳိ မူးယစ္ဂိတ္ႏွင့္ ကားမ်ားအား မီးရႈိ႕ပစ္ၿပီး အေဆာက္အဦအတြင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းေခၚသြားသည့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ ထြက္ေပၚ

Annotation 2019 08 15 231006

TNLA၊ AA ၊ MNDAA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ေနာင္ခ်ဳိ မူးယစ္ဂိတ္ႏွင့္ ကားမ်ားအား မီးရႈိ႕ပစ္ၿပီး အေဆာက္အဦအတြင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းေခၚသြားသည့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ ထြက္ေပၚ

Annotation 2019 08 15 231038

TNLA၊ AA ၊ MNDAA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ေနာင္ခ်ဳိ မူးယစ္ဂိတ္ႏွင့္ ကားမ်ားအား မီးရႈိ႕ပစ္ၿပီး အေဆာက္အဦအတြင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖမ္းေခၚသြားသည့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ ထြက္ေပၚ

Facebook Comments
11K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

11K Shares
Tweet
Share11K