၁၃ႏွစ္၅လ အမ်ိဳးသမီးအား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး ထန္းပင္ေပၚ တက္ပုန္းေနသူကို ဖမ္းမိျပီ

E.T.S

Every Time Story

local new

၁၃ႏွစ္၅လ အမ်ိဳးသမီးအား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး ထန္းပင္ေပၚ တက္ပုန္းေနသူကို ဖမ္းမိျပီ

idfvsdojhvjh87487 1

၁၃ႏွစ္၅လ အမ်ိဳးသမီးအား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး ထန္းပင္ေပၚ တက္ပုန္းေနသူကို ဖမ္းမိျပီ

idfvsdojhvjh87487 1

18/1/2020ရက္ေန႔ညေန႔၈နာရီခန႔္တြင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ေထာင္းနီေက်း႐ြာတြင္ ၁၃ႏွစ္၅လအမ်ိဳးသမီးငယ္အား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးကာ ေပ(၄၀)ေက်ာ္ခန႔္အျမင့္ရွိ ထန္းပင္ေပၚ၌ တက္ပုန္းေနေသာတရာခံအား ေလာင္းလုံးရဲစခန္းမွ စခန္းမႉးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထားဝယ္ရဲစခန္းမွနယ္ထိန္းအရာရွိႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား.ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြပါ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွစ္အတူဖမ္းဆီခဲ့ မုဒိန္းေကာင္ထန္းပင္ႏွစ္ပင္ခုန္သြားတာေလးၾကည့္လိုက္ပါ။

idfvsdojhvjh87487 3
idfvsdojhvjh87487 2
idfvsdojhvjh87487 3

18/1/2020ရက္ေန႔ညေန႔၈နာရီခန႔္တြင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ေထာင္းနီေက်း႐ြာတြင္ ၁၃ႏွစ္၅လအမ်ိဳးသမီးငယ္အား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးကာ ေပ(၄၀)ေက်ာ္ခန႔္အျမင့္ရွိ ထန္းပင္ေပၚ၌ တက္ပုန္းေနေသာတရာခံအား ေလာင္းလုံးရဲစခန္းမွ စခန္းမႉးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထားဝယ္ရဲစခန္းမွနယ္ထိန္းအရာရွိႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား.ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြပါ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွစ္အတူဖမ္းဆီခဲ့ မုဒိန္းေကာင္ထန္းပင္ႏွစ္ပင္ခုန္သြားတာေလးၾကည့္လိုက္ပါ။

idfvsdojhvjh87487 3
idfvsdojhvjh87487 2
idfvsdojhvjh87487 3

18/1/2020ရက္ေန႔ညေန႔၈နာရီခန႔္တြင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ေထာင္းနီေက်း႐ြာတြင္ ၁၃ႏွစ္၅လအမ်ိဳးသမီးငယ္အား သားမယားျပဳက်င့္ၿပီး တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးကာ ေပ(၄၀)ေက်ာ္ခန႔္အျမင့္ရွိ ထန္းပင္ေပၚ၌ တက္ပုန္းေနေသာတရာခံအား ေလာင္းလုံးရဲစခန္းမွ စခန္းမႉးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထားဝယ္ရဲစခန္းမွနယ္ထိန္းအရာရွိႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား.ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြပါ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွစ္အတူဖမ္းဆီခဲ့ မုဒိန္းေကာင္ထန္းပင္ႏွစ္ပင္ခုန္သြားတာေလးၾကည့္လိုက္ပါ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
6K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

6K Shares
Tweet
Share6K