တရုတ္ အစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတဲ့ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ေသဆံုးသူ စာရင္း ေပါက္ၾကား

E.T.S

Every Time Story

internation new

တရုတ္ အစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတဲ့ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ေသဆံုးသူ စာရင္း ေပါက္ၾကား

siudsuihdfhuidfuih3478y34734 1

ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

siudsuihdfhuidfuih3478y34734 1

ခ်စ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားခင္ဗ်ာ ဝူဟန္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးသြားသည့္လူဦးေရစာရင္း ၉ ေသာင္း ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး သတင္းဌာနေတြမွာက ေသးဆံုးတဲ့ လူဦးေရးစာရင္း အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားၾကပါသည္။ လက္ရိွကူးစက္ခံရေသာလူဦးေရးဟာ သံုးသိန္းထက္မနည္းၿပီဟု တရုတ္ လူမႈကြန္ရက္ Group တခ်ိဳ႕ေတြမွာ ဆူပူေနၾကပါၿပီ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

udfusdsuydsuyyu34874674674 4
udfusdsuydsuyyu34874674674 7
udfusdsuydsuyyu34874674674 5

ခ်စ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားခင္ဗ်ာ ဝူဟန္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးသြားသည့္လူဦးေရစာရင္း ၉ ေသာင္း ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး သတင္းဌာနေတြမွာက ေသးဆံုးတဲ့ လူဦးေရးစာရင္း အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားၾကပါသည္။ လက္ရိွကူးစက္ခံရေသာလူဦးေရးဟာ သံုးသိန္းထက္မနည္းၿပီဟု တရုတ္ လူမႈကြန္ရက္ Group တခ်ိဳ႕ေတြမွာ ဆူပူေနၾကပါၿပီ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

gfsdtsts736446436 2
siudsuihdfhuidfuih3478y34734 2
siudsuihdfhuidfuih3478y34734 3

ခ်စ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားခင္ဗ်ာ ဝူဟန္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးသြားသည့္လူဦးေရစာရင္း ၉ ေသာင္း ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး သတင္းဌာနေတြမွာက ေသးဆံုးတဲ့ လူဦးေရးစာရင္း အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားၾကပါသည္။ လက္ရိွကူးစက္ခံရေသာလူဦးေရးဟာ သံုးသိန္းထက္မနည္းၿပီဟု တရုတ္ လူမႈကြန္ရက္ Group တခ်ိဳ႕ေတြမွာ ဆူပူေနၾကပါၿပီ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Wu Han Virus a majaw si mat wa sai masha jahpanMun 9 jan sai lam kata lam tsi lajang nga ai tsi sarani kaw nna ndau shana nga ma ai.Miwa mung dan a shi ga dap ni gaw si ai masha ni Mying jahpan hpe shayawm ndau ma ai re.Kap hkrum ai masha ni gaw marai sen 3 jan nga saiNga nna miwa group kata hta mung brawng wa sai.ခ်စ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားခင္ဗ်ာ!ဝူဟန္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးသြားသည့္လူဦးေရစာရင္း၉ ေသာင္း ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး သတင္းဌာနေတြမွာက ေသးဆံုးတဲ့လူဦးေရးစာရင္း အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားၾကပါသည္။လက္ရိွကူးစက္ခံရေသာလူဦးေရးဟာ သံုးသိန္းထက္မနည္းၿပီဟုတရုတ္ လူမႈကြန္ရက္ Group တခ်ိဳ႕ေတြမွာ ဆူပူေနၾကပါၿပီ။

Geplaatst door Zukdaw Tsawm Naw op Zaterdag 25 januari 2020
Facebook Comments
2K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

2K Shares
Tweet
Share2K