အဂါၤ သားသမီးမ်ား အတြက္ (၂၀၂၀) ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

E.T.S

Every Time Story

Bay Din

အဂါၤ သားသမီးမ်ား အတြက္ (၂၀၂၀) ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

odfigosduhf

အဂါၤ သားသမီးမ်ားအတြက္ (၂၀၂၀) ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

odfigosduhf

ဤႏွစ္တြင္ အခက္ခဲမ်ွရိွေစကာ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား ေ႐ွ႕တိုး၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအေန နဲ႔ အခြမ္းအလမ္းသစ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မည္။

လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ အေျပာအဆိုမွားတတ္ျခင္း ၾကံဳေတြရတတ္သည္။ အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲ၊စကားမ်ားျငင္းပြား ရတတ္သည္။

odfigosduhf

မေမ်ာ္လင့္ေသာ အေျပာင္းအလဲႊမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွာ မိမိပင္ကိုယ္ ဥာဏ္စြမ္း ဇြဲလံုးလ ဝိရီယ စြမ္းရည္ ေၾကာင့္ အတိုက္အခိုက္မ်ား ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မည္။ မိသားစု အေမြအႏွစ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာနိုင္သည္။

မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးမၽားဝင္လာရျခင္း စက္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းရိွမည္။ အဂါၤသားသမီးမ်ား ထီေပါက္ကိန္းရိွ စပ္တူ႐ွယ္ယာထီထိုးပါ။ ထီထိုးရန္- အက်ိဴးေပး အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း – {ရ၊လ၊ဝ၊မ} ၃ အစ ၅ အဆံုး ထီထိုးေပးပါ။

odfigosduhf

ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ အရင္ေႂကြးေဟာင္း၊ ေငြေဟာင္းမ်ားမေမ်ာ္လင္ဘဲ ရရိွႏိုင္လိမ့္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ား ေတြ႔တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ ၁၃၈၁ – ခု ျပာသိုလဆန္း (၁၃) ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ေန႔စက္(၃း၁၈)နာရီ မိနစ္လြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ နာမည္မွည့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

odfigosduhf

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၈)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တပို႔တြဲလဆန္း (၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈း၁၇)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ နာမည္မွည့္၊ ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ စီးပြားေရး အလုပ္ပ္အကိုက္အေျပာင္းအလဲႊမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈေရးရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ မိသာစုအသိုင္းအဝိုင္းအေျပာင္းအလဲႊမ်ား၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဓေလ့ထံုးစံ အေျပာင္းအလဲႊမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

odfigosduhf

စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမၽား၊အမ်ိုးမၽားအတြက္ ဖက္႐ွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊အလွကုန္ပစၥည္းမၽားႏွင့္ ဖန္စီလုပ္ငန္းမၽား၊ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊေမာ္၊ အဝတ္အထည္အေရာင္းအဝယ္၊ အြန္လိုင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျမတ္ ရလဒ္ေကာင္းရရိွမည္။ အႏုပညာဂီတ ႐ုပ္သံမ်ား လုပ္ကိုင္သူမ်ား နာမည္ဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ၾကားလာမည္။

ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားလာမည္။ အသီးအႏွံစိုက္ပ်ိဴ းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ရာသီဥတုေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးမႈးၾကံဳေတြ႔ရမည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ၾကာသပေတးသားသမီးတို႔ အက်ိဴး ေပးေကာင္း၏။

odfigosduhf

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲ လဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၁)နာရီ မိနစ္လြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ထီးတင္၊ ကင္းပြန္တပ္၊ နာမည္မွည့္ ညစက္(၈း၄၆)နာရီအတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာႏွင့္ ထီထိုး၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

odfigosduhf

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄,၁၁,) ရက္ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ မတ္လ(၃)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တေပါင္းလဆန္း(၁၀)ရက္ အဂၤါေန႔ ဝါရမိတၱဳ နတ္ျပည္ျပႆ ဒါး

ယေန႔ နံနက္(၁ဝ)နာရီအတြင္း ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

odfigosduhf

ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၄)ရက္ အျဖဴေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ယခုႏွစ္ 2020.JUNE မွ စ၍အရာရာကိုသတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဝန္ထမ္းေလာကသားမ်ား အထက္ႏွင့္ေအာက္ဝန္ထမ္း ပုဂၢလိက၊ အစိုးရ ဝန္ထမ္း ေနရာဌာနႏွင့္ အဆင့္,အက် သူသာကိုယ္သာ မနာလိုအၿပိဳင္အဆိုင္ ေခ်ာက္တြန္းမႈမ်ား အျငင္းအခုံအေခ် အတင့္ေျပာဆိုရျခင္း၊ မိမိေနရာ စည္းစိမ္းဘံုဌာန လႈပ္ခပ္လာလိမ့္မည္။

odfigosduhf

ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမ႐ိုင္း၊ လယ္ယာ၊ျခံေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ပိုင္နက္ ေရလုပ္သားမ်ား အျငင္းပြားမႈၾကံဳ ျခင္း၊ အခ်ဴပ္ေႏွာင္အဖမ္းအစီးႏွင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေပၚလာျခင္းၾကံဳေတြ႔ရတတ္ အ့ံ။ အဂၤါသားသမီမ်ားတို႔သည္ ေရလမ္းခရီးသြားျခင္း ေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။

ေက်ာက္မ်က္၊ေရႊေငြရတနာမ်ား ယံုၾကည္စြာမအပ္ႏွင့္ တဆင့္ေပခိုင္းျခင္းမ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။ ေငြေၾကးကိစၥစာခ်ဴပ္စာတန္းမ်ား၊ အာမခံလက္မွတ္ထိုးေပး ျခင္းမ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဖုန္းႏွင့္ဥစၥာဓနမၽားကၽေပၽာက္ျခင္းမၽားရိွမည္။ ဘြဲ႕ထူး၊ဂုဏ္ထူးခၽီးျမႇင့္ ေျမာက္စားမႈမၽားရိွရမည္။

odfigosduhf

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၁၄)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ေႏွာင္းတန္ခူးလဆုတ္(၇)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ားဒါနျပဳ ျခင္း၊ စတုဒီတာေကြၽးျခင္း၊ ဇီဝိတဒါနျပဳ ျခင္း၊ တံတားေရတြင္း၊ ေရကန္ ေရစက္ခ်လွဴ ဒါန္ျခင္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ပရေဆးမ်ားလွဴ ဒါန္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္လွဴ ျခင္း၊ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳ ျခင္း၊ ေစတီပုထိုး မ်ားသန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ အဝတ္အထည္လွဴ ဒါန္းျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

(မဟာသၾကၤန္ ပထမ အၾကတ္ေန႔)

odfigosduhf

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၂၈)ရက္ ေရႊအိုးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ပညာေရး…ပညာေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ၿပိး ျပည္ပပညာသင္သြားကိန္းရိွသလို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားလ်ွင္ ပညာေရး၊ျပည္ပႏိုင္ငံ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ဂုဏ္ျဒပ္ေက်ာ္မည္။ မည္သည္အရာကိုမ်ွ စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ေျပာင္း မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းပါဟု အၾကံဳျပဳပါသည္။

odfigosduhf

ပညာေရးတြင္ မိမိႀကိဳစားမႈေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ လာႏိုင္သည္။ ပညာေရးတြင္ ကံ,ဥာဏ္,ဝီရိယအက်ိဳးျဖင့္ထူးခြၽန္မည္။ သို႔ေသာ္ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႔မ်ားေၾကာင္း ပညာေရး ေႏွာင္းေႏွးတတ္သည္။ပညာေရး မိမိတို႔ ရပ္တည္လ်က္ရိွေနေသာ စာေပပညာ၊ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ အတန္းပညာရပ္ကို ဆက္လက္ၾကိဳးစား လုပ္ကိုင္ပါ။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ေမလ(၅)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ကဆုန္လဆန္း(၁၄)ရက္ အဂၤါေန႔

odfigosduhf

ယေန႔ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ညစက္(၁၀း၃၅)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာျပဳလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ ထီထိုးရန္- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလ (၁၉,၂၆)ရက္ အဝါေရာင္၊ ပန္ႏုေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး…မေမ်ာ္လင္ဘဲ မထင္မွတ္သူ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရိွသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဘဝလက္ တြဲေဖာ္ ႏွလံုးသားကိစၥမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။အေပၽာ္ခရီးမၽားသြားလာတတ္သည္။

အခၽစ္ေရးတြင္စန္းပြင့္ေနလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေသာလည္း အိမ္ေထာင္ေရ မဂၤလာ ျပဳဖို႔ အလ်င္အျမန္ မဆံုးျဖတ္သင့္ပါ။ကာလအတန္ၾကာေဝးကြာေနသာ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးရင္ျခားတို႔ႏွင့္ ငယ္ေဟာင္း၊ ခ်စ္သူေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္စံုစည္း ရတတ္သည္။www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

odfigosduhf

အခ်စ္ေရး လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိမိဘဝခိုင္ျမဲစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာကို ေကာင္းစြာသင္ယူ တတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ အခ်စ္ေရးကို ဦးစားေပးသူမ်ား ဘဝတစ္ခုလုံး နစ္မြန္ဆံုးရံႈးရတတ္သည္။အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာၿပိး ေနထိုင္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား မၾကခဏ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ပထမ ဝါဆုိလဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါးယေန႔ နံနက္(၁ဝး၂၄)နာရီ မိနစ္လြန္ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊လက္ထက္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊အိမ္ေျပာင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ခရီသြားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

odfigosduhf

အဂါၤသားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ တနဂၤေႏြ, တနလၤာ,ရာဟု ထိုေနနံသားသမီးႏွင့္ ျပဳထားသူႏွင့္ ခ်စ္သူ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေတြကေတာ့ အထူးသတိထား၍ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ အလြန္အကြၽံ့ခံစားသူမ်ား အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြးမၽိဳးမၽား၏ ကၽန္းမာေရးကိစၥရပ္မၽားတြင္ ကူညီပ့ံပို႔ရျခင္းမၽားၾကံဳ ရမည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမခၽင္းစကားမၽားမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽားပတ္ဝန္းကၽင္ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္မိသားစုတြင္ ျပသာနာျဖစ္တတ္သည္။အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာၿပိး ေနထိုင္ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆုတ္(၁၅)ရက္ အဂၤါေန႔ လကြယ္ေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၃၀)နာရီ မိနစ္လြန္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ေကာင္း၏။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

odfigosduhf

အသက္အားျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ၇ႏွစ္၊ ၁၄ႏွစ္၊ ၂၁ႏွစ္၊ ၂၈ႏွစ္၊ ၃၅ႏွစ္၊ ၄၂ႏွစ္၊ ၄၉ႏွစ္၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၃ႏွစ္၊ ထိုႏွစ္ေတြ႔က…စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာေကာင္းမြန္ပါမည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း၊ လက္႐ွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္မ်ားေပၚလာလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း၊လုပ္ငန္းတိုး ခ်ဲ့ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတက္သည္။ ျပည္ပပညာရပ္ေလ့လာေနသူမၽား ဤႏွစ္တြင္လိုရာပန္းတိုင္သုိ႔ ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မၽား ေခၽးငွါးျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကိၽဳးအျမတ္ရရိွမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

odfigosduhf

ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ မိဘေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ရရိွျခင္းႏွင့္ အိမ္ယာ၊တိုက္ခန္း၊ ေျမယာ၊ျခံကြက္မ်ားရရိွတတ္သည္။ အိမ္ေနရာ၊ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း၊ေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း လုပ္ရတက္သည္။ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ တန္းဖိုးႀကီးသည့္ပစၥည္း ကားဝယ္မည္ဟုရည္ရြယ္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မည္။ မေမ်ာ္လင့္ထားေသာစည္းစိမ္ဥစၥာ ရရိွခံစားရမည္။

မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္းတီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ၿပိး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္က်စြာ ရင္းႏွီး မ,တည္မႈ ရဲ႕ရဲ႕ဝံ့ဝံ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခိုင္မာတိက်တဲ့လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္စြာလုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ေပ့ၿပိး ႀကီဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။

odfigosduhf

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ ၁၃၈၂-ခု ဝါေခါင္လဆန္း(၁၄)ရက္ အဂၤါေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁ဝး၂ဝ)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ေရတြင္းတူး၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ ႐ွင္ျပဳ ေလွကားတင္၊ ထီးထိုး၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္ျခင္း တို႔ ေကာင္း၏။ထီထိုးရန္-၂၀၂၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

odfigosduhf

အသက္အားျဖင့္ ၈ႏွစ္၊ ၁၆ႏွစ္၊ ၂၄ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၄၀ႏွစ္၊ ၄၈ႏွစ္၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၄ႏွစ္၊ ၇၂ႏွစ္၊ ၈၀ႏွစ္ သတိထားရမည္။ထိုႏွစ္ေတြ႔က…စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာညံပါမည္။လုပ္ငန္းခြင္တြင္ၿပိဳ င္ဘက္မၽား၏ အေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္တတ္သည္။

ေရလမ္းခရီးသြားျခင္းေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။ ေငြေၾကးကိစၥရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကားအယူအဆ သေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ား ၾကံေတြ႔ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ မိမိခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ျပသာနာမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္အံ့။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြးမၽိဳ းမၽား၏ကၽန္းမာေရးကိစၥရပ္မၽားတြင္ ကူညီပ့ံပို႔ရျခင္းမၽားၾကံဳ ရမည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

odfigosduhf

ေက်ာက္ႏွင့္ပတ္ၿပိး စကားေျပာအျငင္းအခံုျပဳရသလို႔ မိမ္ကိုလိမ့္လည္စားေ႐ွာင္ေျပးျခင္းၾကံဳေတြရမည္။ ပညာေရး..ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိဘဝဆံုးရံႈးမႈမ်ားမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၃)ရက္ ၁၃၈၂-ခု သီတင္းက်ြတ္လဆုတ္(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ ရက္ရာဇာ ယေန႔ နံနက္(၈)နာရီအတြင္း ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ေရနံစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ စပ္တူအစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

odfigosduhf

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၇)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆန္း(၃)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး ယေန႔ နံနက္(၈း၇)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ လက္ထက္ ေစ့စပ္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ရတနာစူးစမ္း ႐ွာေဖြ႔ျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃,၁၀) ရက္ ပန္ေရာင္၊နံ႔သာေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ကၽန္းမာေရးတြင္ က်န္းမာေရးတြင္ ေလျဖတ္ေရာဂါႏွင့္ အနာေရာဂါ၊အူးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ အဂၤါဇာတ္အစရိွေသာေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရးလိုက္စားသင့္ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ယုံုၾကည္ရာဘာသာ တရားအတိုင္းအပတ္စဥ္၊လစဥ္၊ဒါနကုသိုလ္၊သီလကုသိုလ္၊ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳ လုပ္ပါ။

odfigosduhf

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ ၁၃၈၂-ခု တန္ေဆာင္းမုန္းလဆုတ္(၉)ရက္ အဂၤါေန႔ နတ္ျပည္ျပႆဒါး ယေန႔ ေနလယ္(၁၁း၄၈)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ သတၱဳစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စကားေဆြေႏြျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၅)ရက္ အဂၤါေန႔ လျပည့္ေန႔ ယေန႔ နံနက္(၉း၁၅)နာရီလြန္ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ သိဒိၶတင္၊ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ တံထားဆည္ေျမာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

odfigosduhf

အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ အဂၤါသားသမီမ်ားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ေတာ့ “တနလာၤ,ၾကာသပေတး” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

စိတ္ျမန္ျခင္း၊ စိတ္ႀကီးျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ တတ္ႏိုင္သမ်ွေ႐ွာင္ၾကည္ရမည္။ မည္သည္အရာကိုမ်ွ စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ေျပာင္း မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းပါဟု အၾကံဳျပဳပါသည္။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

odfigosduhf

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ဘုရားတြင္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၶသ ရြတ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားလာျခင္း အျပာႏုေရာင္၊ေၾကးနီေရာင္၊အျဖဴ ေရာင္အဝတ္အထည္မၽား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မၽားကို အေဆာက္အျဖစ္
အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။

စိုးမိုးေသာ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမၽားမွာ(ရ၊လ၊ဝ၊မ)၊(၃၊၇၊၀၊၅)။ ေဆာင္ရန္ – နီရဲေသာသႏၱာ ေက်က္မ်က္ရတနာ အက်ိဴးေပးအေရာင္ – အျပာႏုေရာင္၊ေၾကးနီေရာင္၊အျဖဴ ေရာင္ ယၾတာ – မိမိေမြးေန႔တြင္ ေျမဇာၫြန္႔၊ ကံေကာ္ၫြန္႔၊ ႏွင္းဆီးပန္းတို႔ကို ေပါင္းၿပိး ေရႊပန္းအိုးျဖင့္ တန္းခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ပူေဇာ္ေပးပါ။

odfigosduhf

ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၶသ ရြတ္ပြားၿပိး လိုရာဆုေတာင္းပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္ ( ၉ း ၅၄ ) အခ်ိန္ တနဂၤေႏြနံ ဘုရားတြင္ပန္ေ ရာင္ဝတ္ဆင္ၿပိး အုန္းၫြန္႔ (၇)ၫြန္႔ ကပ္လွဴ ပါ။ ေဆးဝါးႏွင့္ ပရေဆးမ်ား လွဴဒါန္ျခင္း၊ ေစတီပုထိုးမ်ား သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားဒါနျပဳ ျခင္း၊ စတုဒီတာေကြၽးျခင္း ၊အဝတ္အထည္လွဴ ဒါန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ။ www.everytimestory.com | Every Time Story | E.T.S

Facebook Comments
6K Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T

6K Shares
Tweet
Share6K